is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VIII.

Vertrek uit Tobolsk.

verloftijd om in Tobolsk te vertoeven, verstreek van Ki P J üeverlede en Mijnheer Von Kuschelef sprak geen woord HEUia van mijn vertrek. Ik vleide mij dus met de hoop daar te mogen blijven. Mijne vrienden veronderstelden, dat de gouverneur met deze verrassende tijding wachten wilde, totdat de senatoren en de raadsheer verwijderd waren. De eersten vertrokken eerlang naar Irkutzk, doch de laatste scheen niet geneigd naar St. Petersburg terug te keeren. Intusschen zag ik de veertien dagen, den noodlottigen termijn, waarop mijn toekomstig lot beslist zou worden, geheel verstrijken. Den volgenden Zondag begaf ik mij volgens gewoonte ter audiëntie naar den gouverneur met alle ballingen der derde en vierde klasse, welke dien dag in uniform, doch zonder degen voor hem verschenen. De gouverneur riep mij ter zijde en kondigde mij aan, dat ik mij gereed moest maken den volgenden morgen te vertrekken en herhaalde met droefheid de beweegredenen, die hem dwongen mij van mijne vrijheid te berooven. Ik kan u niet zeggen, hoezeer dit bevel mij ontstelde, ik had den moed niet te antwoorden : „Ik zal gehoorzamen." Dit waren de eenige woorden, welke ik kon uitbrengen. Toen mijne ontroering eenigszins bedaard was, vroeg ik den gouverneur mij nog twee dagen toe te staan, ten einde mij eenige onontbeerlijke zaken, welke ik in Kurgan niet zou kunnen bekomen, aan te schaffen. Ik liet ook uitkomen, dat ik die twee dagen wel noodig zou hebben, om mijn rijtuig, hetwelk ik niet meer noodig zou hebben