is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de hand te doen. De kooppenningen konden waarlijk dienen, om mijne beurs te stijven. Ik had me zooveel uitgaven moeten veroorloven, waarop ik niet gerekend had. De gouverneur willigde liefderijk mijn verzoek in en ik haastte mij mijne toebereidselen te maken.

De rijkste koopman van Tobolsk had mij eenige dagen te voren honderd vijftig roebels voor mijn rijtuig geboden. Dewijl het mij meer dan het dubbele gekost had, toonde ik mij weinig geneigd het af te staan ; thans dwong mij de noodzakelijkheid zijn aanbod aan te nemen. Deze jood, wetende, dat ik verplicht was spoedig te vertrekken, had de laagheid mij te verzekeren, dat hij er niet meer dan honderd vijf en twintig roebels voor wilde geven; ik wras gestoord, doch was genoodzaakt het tegen dien prijs van de hand te doen. Toch verklaarde ik hem, dat het geen verkoopen, maar een geven was. Toen de gouverneur deze handelwijze vernam, toonde hij zich zeer ontevreden en stelde mij in ernst voor van deze geschiedenis een klein Fransch tooneelstuk te maken; hij zou dit in het Russisch laten overzetten en in den schouwburg van Tobolsk doen opvoeren. Ik lachte bij dit voorstel, doch vond mij alles behalve geneigd eene voordracht op te stellen.

Toen de koop gesloten was, deed ik mijn voorraad thee, suiker, papier, pennen en andere dergelijke zaken op. Helaas, boeken kon ik mij niet zoo gemakkelijk verschaffen. En hoe zou ik den winter doorbrengen, zonder mij met lectuur bezig te houden. De goede Mijnheer Peterson bood mij wel al de boeken aan, die hij in zijn bezit had, maar zijne bibliotheek bevatte grootendeels werken over geneeskunde; bovendien had hij eenige reisbeschrijvingen, die ik reeds kende. Alleen mijn vriend Kinioekoff kon mij verschaffen, wat ik zoozeer begeerde. Ik deelde hem dus allereerst mijn vertrek mede; vervolgens schreef ik hem, hoezeer het mij smartte mij te moeten verwijderen zonder in de mogelijkheid te zijn eenige nuttige boeken te bestellen: hij antwoordde mij, dat ik hem tegen middernacht aan mijn venster kon verwachten. Ik was dan ook op het bepaalde uur ter plaatse en drie nachten achtereen had hij de welwillendheid mij in persoon de beste werken uit zijne bibliotheek te bezorgen.