is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IX.

Reis naar Kurgan.

jc~~^7Joodra ik gereed was, verwittigde ik den gouverneur.

Hij zag met genoegen, dat ik mij moedig aan de strenge noodzakelijkheid onderwierp en vroeg mij, of hij nog

iets te mijnen gunste doen kon. Ik maakte van zijn welgezindheid gebruik om eene kleine gunst te verzoeken, wTaarop ik grooten prijs stelde. Ik wist, dat een onder-officier mij naar Kurgan moest vergezellen en drukte daarom den wensch uit, dat de keuze moge vallen op mijn goeden Andreas Iwanowitsch, en zulks ondanks zijn vergevorderden leeftijd en zijn aanhoudende slaperigheid. Mijnheer Von Kuschelef, die mij niets kon weigeren, stond deze gunsten toe. Hij verzocht mij vervolgens brieven van aanbeveling voor de voornaamste inwoners van Kurgan aan te nemen. Met dankbaarheid aanvaardde ik een kistje Chineesche thee, dat hij mij ten geschenke aanbood, en zijne al te vriendelijke belofte, dat hij mij alle weken het Dagblad van Frankfort zoude zenden. Niets beviel mij meer, dan deze kleine oplettendheden; de laatste toezegging vooral had recht op mijne dankbaarheid, ter oorzake van de gevaren, waaraan Mijnheer Von Kuschelef zich zeiven blootstelde.

Toen het voor mij bestemde voertuig geladen was, zegde ik den raadsheer van het hof vaarwel. Hij vertelde mij, dat zijn vertrek onherroepelijk bepaald was op den dag na mijn vertrek. Ik vernam toen, dat alleen geldgebrek hem gedwongen had zoo lang in Tobolsk te vertoeven. Nu bood zich de gelegenheid