is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK X.

Mijne ballingschap in dit treurig oord.

e president heette Gravi. Zijn vader, een Zweedsch ! officier, was krijgsgevangene gemaakt in den slag van J Pultawa en met vele zijner landgenooten naar Siberië

gezonden. Daar was hij met eene vrouw des lands in het huwelijk getreden en hij was in het oord zijner ballingschap gestorven. Mijnheer Gravi, de zoon, had dienst genomen in het Russische leger. Indertijd had hij deel genomen aan den zevenjarigen oorlog. Vervolgens was hij naar zijn geboortegrond teruggekeerd, waar hij den militairen dienst vaarwel zei. Nu leefde hij van een matig inkomen, doch hij was immer vroolijk en tevreden. Ik kan mij niet herinneren hem ooit in slecht humeur te hebben aangetroffen. Eerlang werd hij tot raadsheer van het hof benoemd, eene betrekking, die hij met waardigheid en getrouwheid vervulde.

Na de eerste plichtplegingen kwam er sprake mij eene goede huisvesting te verschaffen, die volgens de bevelen van den gouverneur Von Kuschelef een der beste van Kurgan zijn moest; dit logement werd door de kroon bekostigd en ieder eigenaar was desgevorderd verplicht een banneling te herbergen. Men kan zich gemakkelijk verbeelden, dat elkeen zijn best deed om zulk een last van zich af te schuiven; en zoodra zich een ongelukkige aanbood om gratis eene schuilplaats te bekomen, gaf men hem eene zoo walgelijke kamer, behandelde men hem zoo slecht, dat de bezoeker zoo spoedig mogelijk vertrok.