is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sokoloff sprak het Russisch beter dan ik, ofschoon hij het slechts te Kurban geleerd had, doch zijn accent maakte mij de meeste zijner woorden onverstaanbaar.

Al kwamen evenwel onze dialecten niet overeen, onze harten koesterden dezelfde gevoelens en spraken dezelfde taal: wij begrepen elkander, omdat wij door innige vriendschap nauw verbonden waren, omdat hetzelfde lot ons deel was. In het ongeluk hecht men zich zoo gemakkelijk en sterk aan een deelnemend vriend. God laat zulks toe om den mensch eenige verzachting te bieden in de smart. Wanneer men aandachtig de werking der Voorzienigheid gadeslaat, dan bespeurt men, dat er geene smart op deze wereld is, zonder eenige vertroosting, zonder eene beweegreden van hoop.

Niemand der personen, die mij een bezoek brachten, kwam met ledige handen; ieder bracht eetwaren mede, diegeruimen tijd in mijne behoeften konden voorzien. Er ontbrak mij niets dan eene spijskast, om mijnen voorraad zorgvuldig te bergen. Wel verre van die in mijn armzalig verblijf te vinden, had ik bijna geen plaats, om mij zeiven te huisvesten. Mijnheer Gravi kwam mij eerlang een bezoek brengen. Hij vroeg mij, of ik tevreden was met mijne woning; ik kon niet nalaten hem op te merken, dat zij mij in het geheel niet beviel; daarop stelde hij voor, mij persoonlijk door de gansche stad te leiden, om al de verblijfplaatsen, die onbezet waren, in oogenschouw te nemen, opdat ik er eene naar mijne keuze zou uitzoeken. Met dankbaarheid nam ik dit aanbod aan en wij vertrokken terstond. Na gedurende een groot gedeelte van den dag huis in huis uit te hebben geloopen, veel gevonden te hebben, dat nog slechter en zelden iets, dat beter was, verzocht ik Gravi het aan mij over te laten een geriefelijk verblijf op te zoeken. Ik zeide hem, dat het mijn plan was te beproeven, of het geld, dat algemeen toovermiddel, mij niet eene zindelijke en aangename woning zou openen. Hij stemde er in toe, evenwel vast overtuigd, dat ik niet in mijne pogingen slagen zou. Mijn plan was mijn behendigen Rossi het zaakje aan de hand te doen, hem die in minder dan vier en twintig uren kennis met de geheele stad had gemaakt en ongetwijfeld de meeste harer inwoners bedrogen had. Op mijn bevel begon hij zijne