is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drukkenden last mijner kwalen verduren. Welk een treffende overeenkomst bespeurde ik tussclien mijn toestand en don zijnen. Seneca, verbannen zooals ik, heeft tien jaren in de onherbergzame oorden van Corsica gezucht. De beschrijving, welke hij van zijn verblijf leverde, de afgrijselijke oorden, welke hij aanschouwen moest, .zijne klachten over de barbaarsche taal, die hij dagelijks moest hooren, alles toonde mij de overeenkomst van zijn toestand met den mijnen, deed mij sympathie voor den wijsgeer opvatten, hechtte mij door een geheimzinnige band aan hem. Ik wil gaarne bekennen, dat er onder zijne stellingen enkele gevonden worden, die eene ernstige wederspraak eischen, dat andere louter bespiegelingen zijn, doch de lezing van het werk was mij onder menig opzicht heilzaam en verschafte mij eene bron van troost *)

*) Wjj moeten het den ongelukkigen Kotzebue vergeven, dat hij met zulk een lof over het werk van Seneca gewaagt. Het gemis eener goede bibliotheek en de overeenkomst van beider lot deden hem met den heidenschen wijsgeer dweepen. Het ia overigens genoeg bekend, dat de werken van Seneca overvloeien van de verderfelijkste stellingen.