is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doch deze had een ander voorstel. Hij achtte het vrij gemakkelijk zich bij eene karavaan, van China komende, aan te sluiten, mits men zich eene passende kleeding kon verschaffen. Hij zelf zou dit middel wel beproefd hebben, indien hij niet gevreesd had door zijne vlucht het lot zijner broeders droeviger te maken. Ik merkte hem op, dat zijn plan voor mij, die een vreemdeling was, onuitvoerbaar wezen zou. Men moest, om kans van slagen te hebben, een inboorling zijn, of de taal goed kennen, opdat men mij voor een Russisch geleider zou kunnen houden. Ik hield mij dus bij mijn eigen plan, ik deelde mijne vrouw mede, wat zij met zich moest brengen om mijn plan te doen gelukken. Hoe, zal men mij zeggen, kondet gij zulke verdachte brieven doen doorgaan, dewijl de gouverneur inzage mocht nemen, alvorens ze verder te verzenden. Ik had in Kurgan een braven man gevonden, die mij voorstelde zich met de verzending mijner verzegelde brieven te belasten. Door zijne goede zorgen zou mijne echtgenoote ze zelfs spoedig ontvangen.

De goede Kurganeezen behandelden mij met groote voorkomendheid en welwillendheid. Ik werd bij al hunne feesten uitgenoodigd. In den beginne stond ik niet als een letterkundige bekend, doch niet zoodra hadden zij van mijn werken hooren gewagen, of zij betuigden mij den hoogsten eerbied en ik werd in hunne oogen een beroemd man. Ofschoon deze achting voor mij wel vleiend was, de herhaalde uitnoodiging om aan hunne feesten deel te nemen, wTerd mij ten last. Och, ik was zoo weinig tot vermakelijkheden gestemd, hunne ongedwongen vroolijkheid hinderde mij vaak, dewijl de toon, die er heerschte, weinig bekoorlijks voor een Europeaan hebben kon. Ziehier een voorbeeld.

Juda Nikititsch, de assessor, wilde zijn patroonfeest vieren, een dag, die in Rusland steeds met meer vreugdbetoon gevierd wordt dan de verjaardag. Hij kwam mij des morgens persoonlijk voor het diner uitnoodigen. De voornaamste autoriteiten der stad zouden mede door hunne tegenwoordigheid blijk geven van hunne sympathie. Ik kon dus moeilijk buiten dat bezoek.

Toen ik binnentrad, traden mij vijf zangers tegemoet; na de verwelkoming keerden zij het gezelschap den rug toe. Zij