is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatsten zich in een hoek van het vertrek, hielden de rechterhand voor den mond en zongen aldus eenige coupletten van een vers. Het gebruik wilde, dat men op die wijze iederen binnenkomende begroette. Eene groote tafel was bedekt met twintig schotels, doch er waren geene couverts, ja zelfs geen stoelen om plaats te nemen. Het voornaamste gerecht bestond uit piroques, een soort van gebak, gewoonlijk met vleesch gevuld, docli hetwelk ditmaal met onderscheidene soorten van visschen was toebereid. Bovendien prijkte op de feesttafel eene hoeveelheid zeevisch en kleinere, op verschillende wijze bereide gebakjes. De meester des huizes wandelde, met fleschjes brandewijn, de zaal op en neer; hij spoorde ernstig tot drinken aan en de gasten ledigden menig glas. Tot mijne groote verwondering zag men geen spoor van onbezonnenheid, ofschoon de vergadering tal van gezondheidsdronken voorstelde. Er werd geen wijn geschonken, Juda Nikititsch deed een drank opdienen, zeer kostbaar in Siberië, waar geen bijen zijn, het was de zoogenaamde Mei. *) Alle gasten, uitgezonderd ik, verkozen brandewijn. Ik wachtte ieder oogenblik, dat men de kamer zou openen, waar het diner was klaargezet, doch tevergeefs. De een na den andere nam zijn hoofddeksel en ging heen. Ik moest dus besluiten hetzelfde te doen. „Het feest is dus geëindigd, vroeg ik Mijnheer Gravi, die met mij uitging." — O neen, antwoordde deze. Ieder der gasten begeeft zich naar huis om te slapen. Zij blijven tot „vijf uur rusten en dan vereenigen zich allen weder ter feestzaal/' Ik was te bestemder tijd ook aanwezig; nu was het tooneel geheel veranderd. De groote tafel stond wel is waar nog midden in de kamer, maar in plaats van bedekt te zijn met piroques, visch en brandewijn, prijkten op den disch koeken, druiven, amandelen, Chineesche confituren, die inderdaad overheerlijk waren. Na de eerste gerechten begon men onmiddelijk boston te spelen, waaronder dapper punch gedronken werd. Vervolgens werd andermaal gebruik gemaakt van de voorgediende versnaperingen. Toen het uur van het avondmaal sloeg, vertrok een ieder zooals des morgens.

Ik moet bekennen, dat ik al mijne welwillendheid noodig

*) Drank uit honing bereid.