is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

Aankomst van een Koerier, den Drager van mijne gratie.

KgBen 7 Juli lichtte een straal van hoop aan den duisteren ffüiPil ^orizont- Hoe was ik bij mijn ontwaken zoo vroolijk gestemd; waarom hervatte ik met zulken moed mijne

gewone bezigheden ?

Tegen tien uur kwam Mijnheer Gravi mij bezoeken. Na eenige oogenblikken van een weinig belangrijke woordenwisseling, nam hij volgens zijne gewoonte een spel kaarten. Ofschoon weinig daartoe gestemd, plaatste ik mij aan zijne zijde en wij speelden een vol uur. De goede Mijnheer Gravi had zijne goede bedoeling; hij trachtte mij te verstrooien en kon zich niet verbeelden, dat de tijd, ook voor een banneling te Kurgan, kostbaar zijn kon. Ruim elf uur was ik het spel geheel moede, ik stond zonder een woord te spreken op, liep als een man, die het zeer druk scheen te hebben en ontstemd was, omdat men hem in zijne bezigheden kwam storen, de kamer op en neer. Mijnheer Gravi nam mij mijne handelwijze niet kwalijk, hij was er te goedig voor. Toen hij mij vroeg: waar hij de kaarten moest neerleggen, antwoordde ik hem : „Op de hoop van weldra mijne vrouw hier te zien." Dewijl hij wist, dat ik ervan hield alleen te zijn, wanneer de herinnering aan mijne dierbare echtgenoote levendiger in mij ontwaakte, deed hij zijne zaken zoo spoedig mogelijk af en vertrok.

Dadelijk zette ik mij aan mijne schrijftafel neder en besteedde