is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer genadige Keizer uw terugkeer verlangt. Vraag alles wat U voor de reis noodzakelijk of' nuttig zijn kan : het zal U verschaft worden, dewijl daartoe last is gegeven. Kom spoedig en ontvang mijne groeten.

Uw zeer nederige dienaar,

D. KUCHELEFF.

Iedere regel van dezen brief werd diep in mijn hart gegrift: ik schrijf hem hier letterlijk over, zonder hem onder de oogen te hebben. Tot mijn hoogsten ouderdom zal hij nog in mijn geheugen blijven.

De gouverneur zond mij terzelfder tijd een pakket couranten en een schrijven van Mijnheer Becker, die juist ter plaatse svas, toen de dragonder uit Tobolsk vertrok. Dit schrijven bevatte eene uitnoodiging van den edeldenkenden koopman, om te Tobolsk in zijne woning mijn intrek te nemen.

Mijnheer Gravi haalde vervolgens het bevelschrift voor den dag, dat hij persoonlijk uit Rusland ontvangen had, en waarin hem gelast werd mij alles te verstrekken, wat ik begeeren mocht, zelfs geld, indien ik dit verlangde. Bovendien hield het in, dat men alles in het werk zou stellen, om mij zoo spoedig mogelijk te laten vertrekken.

Wie schetst mijne aandoening, mijne vreugde. Ik kon mijne tranen bij dit onverwachte geluk niet weerhouden. O, wat is het zoet tranen te kunnen storten uit eene overmaat van blijdschap, vooral als men het doen kan in het gezelschap van oprechte vrienden, die iedere traan opvangen als een kostbaar bewijs van onvermengde, zuivere vreugde.

In de eerste oogenblikken bemerkte ik niet, welke personen zich rondom mij verzameld hadden.

Spoedig bespeurde ik Sokoloff, die dicht bij mij stond met neergeslagen oogen en droevig gelaat. Hij slaakte diepe zuchten. „Helaas, riep hij uit, ik zal dan weder alleen zijn, vergeef mij, voegde hij er bij, terwijl hij zich in mijne armen wierp, vergeef mij de klacht, die ik uitte. Zij kwam voort uit de groote teederheid, die ik voor u gevoel.

God is mij getuige, dat ik met onverdeelde vreugde uwe vrijheid toejuich... Vaarwel, dierbare, trouwe vriend.. .Hij