is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelukkig werd hem door de Voorzienigheid, die altijd een weinig zoetheid komt mengen in de bittere kruiden, eene verrassing bereid, waarnaar ik zelf zoo langen tijd tevergeefs had gereikhalsd.

Toen hij van Tobolsk naar Jaluterski, de plaats zijner bestemming werd gevoerd, moest men ter oorzake van de overstroomingen een omweg maken. Nu bemerkte hij aan den anderen oever eene sloep, waarin verscheidene personen hadden plaats genomen. Onder de passagiers bevonden zich zijne bloedverwanten, die zich gehaast hadden hem in de ballingschap te volgen. Welke vreugdekreten werden er toen op den oever gehoord. Doch een echo is een zwakke tolk; bloedverwanten, die elkander beminnen, moeten de hand kunnen reiken, die hun toegestoken wordt. Simbirski, die bemerkte, dat de boot te langzaam vorderde, sprong in den vloed en zwom naar de zijnen. Hij was niet gelukkig, voor hij de hand zijner echtgenoote en kinderen drukte.

De boeren wisten mij met zulke innige teederheid dit verhaal te doen, dat ik gemakkelijk kon gissen, hoe bewogen zij bij dit schouwspel geweest waren.

Prins Simbirski was nog ziek, toen ik Jakuterski passeerde, doch dewijl hij liefderijk verzorgd werd door zijne familie, was hij minder ongelukkig dan de meeste ballingen, wien deze kostbare vertroosting niet is voorbehouden.

Tusschen Jaluterski en Tobolsk ligt eene rij van dorpen, door Tartaren bewoond. Ik had gelegenheid om op te merken, dat deze niet, gelijk andere onderworpen stammen door de de Russen veracht werden. Een ongeval, hetwelk de as van mijn wagen deed breken op kleinen afstand van een dezer dorpen, bracht mij in nadere kennis met zijne bewoners. Het was reeds laat; toch snelden verscheidene Tartaren vol goedheid toe om ons te helpen. Een hunner was een timmerman. Wij bleven voor zijne woning stilstaan en dewijl hij verklaarde, dat de herstellingen aan mijn rijtuig wel drie uur tijds zouden eischen, beval ik mijn bediende een kop thee klaar te maken. Ik verkoos den drank op straat te gebruiken, omdat ik bemerkte, dat de huizen der Tartaren zeer onzindelijk waren. Om die reden vroeg ik den timmerman eene tafel en stoelen buiten zijne woning te