is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen invloed, zooals de meeste personen van zijn staat op de postmeesters en postillons en deed hun nooit eenig verwijt of eene bedreiging. Wanneer wij aan een posthuis kwamen, bemerkte men heel spoedig, hoe weinig men hem achtte; daarom werd hij immer het laatste bediend. Deze traagheid bracht mij menigmaal buiten mijn humeur. Voeg bij deze gebreken nog, dat hij veeleischend en volstrekt niet belangeloos was. Het was een ware apothekersjongen, gewoon om bij de kachel te blijven zitten en zijne maaltijden onder de oogen van moeder te nemen. Doch genoeg op de rekening van den koerier, wiens onverschilligheid ik ten hoogste laakte, terwijl ik zijne zending zegende. Nadat hij op al mijne vragen geantwoord had, verzocht ik hem zich te verwijderen en zorg te dragen, eene boot gereed te hebben, om den volgenden dag vroegtijdig te kunnen vertrekken.

Ik bracht den avond door in een talrijken kring van personen, die mij kwamen gelukwenschen. De gouverneur zelve vereerde mij met een bezoek en ik was daar uiterst gevoelig voor, dewijl de beweegreden, welke hem tot mij voerde, niet uitsluitend een beleefdheidsvorm was, maar een teeken van warme vriendschap. Tegen negen uur vertrokken de gasten, ik bevond mij alleen met mijn gastheer en ik begaf mij vroegtijdig te bed.

Sedert geruimen tijd had ik zulk een verkwikkende nachtrust niet genoten; geen smartelijke, angstige droomen kwamen mij kwellen; integendeel, aangename herinneringen, zoete gedachten rezen in mij op. Toch stond ik vroegtijdig op en toen mijn bediende te voorschijn kwam, was mijne eerste bezorgdheid te vernemen, of alles gereed was en de koerier eene bark had gehuurd. Hij antwoordde mij, dat noch het rijtuig) noch de bark ons verhinderden te vertrekken, maar de betaling der driehonderd roebels, voor welke alle formaliteiten nog niet gereed waren. Ik mocht mij al ongeduldig maken en duizendmaal herhalen, dat ik liever van deze som niets wilde weten, ik moest tot den avond wachten, eer alles geteekend, geregistreerd en volkomen in orde was.

Wat zijn wij menigmaal dwaas voor onze ware belangen. Dit oponthoud bracht mij uit mijn goede luim, veroorzaakte