is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men die wachten langs den openbaren weg stelde, en vernam, dat dit geschiedde tengevolge der groote diefstallen, die voortdurend plaats hadden. Eene beroemde jaarmarkt in de naburige stad Makariow lokte de dieven naar deze streek.

Deze tijding was zeker niet geruststellend; wij konden zoo gemakkelijk in handen van roovers geraken, doch gelukkig hadden wij geen enkele ontmoeting.

Wanneer men voor de eerste maal dit land doortrekt, waant men zich de wegen zeer gevaarlijk; zij zijn echter veel veiliger dan men zich had voorgesteld. De ontmoeting van den koerier der post, wiens rijtuig geëscorteerd wordt door vier boeren, gewapend met geweren en sabels, zou u doen gelooven, dat er gevaar bestaat, doch dit is eene dwaling. Deze escorte is eenvoudig een maatregel van voorzichtigheid, door iederen gouverneur genomen, en ziehier daarvan de oorzaak. Keizer Paul I heeft bepaald, dat, 'indien een postwagen geplunderd wordt, de gouverneur, in wiens gebied de diefstal plaats heeft, verplicht is alle schade te vergoeden. Men begrijpt gemakkelijk, dat deze maatregel de gouverneurs waakzaam maakt. Nu blijft nog de vraag, of de maatregel te streng is. In een land, waar de groote hoeveelheid bosschen zulk een veilige schuilplaats biedt aan de dieven, zou men al heel gemakkelijk gevaar loopen, in handen van bandieten te vallen.

Naarmate ik Nyni-Nowogorod naderde, werden mijne oogen aangenaam verrast door het zien van de voortbrengselen, welke ik sedert twee maanden niet gezien had, vooral van kerseboomen.

Het was tegen den middag, toen wij in die stad aankwamen. Ik beval stil te houden en wilde mij in eene herberg een goed diner doen bereiden, doch ik vond er niets dan eene armzalige Russische kroeg. Ik hield daarom voor het posthuis stil en vroeg een stuk brood en kaas, welke ik in mijn rijtuig zoude gebruiken. Sukin vertelde, toen hij met de paarden bezig was, wie ik was en aanstonds kwam een bediende namens de directrice van het posthuis mij beleefd uitnoodigen tot het middagmaal. Ik weigerde aanvankelijk, doch men hield aan en ik stemde toe. Terwijl ik het maal gebruikte, werd de zaal van lieverlede gevuld met personen van allen stand, die mij