is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het kabinet van Mijnheer de Karamsin was versierd met eene schoone verzameling portretten van Duitsche geleerden. Deze galerij lokte mij aan, ik begaf er mij heen en onderhield mij met den geleerde over Wieland, Schiller, de Herder, Goethe. Ik sprak hem over mijne geboortestad, waar hij zich tijdens zijn verblijf aldaar ten zeerste vermaakt had.

Ons gezelschap bleef te Moscou tot den volgenden avond, zoowel om een weinig uit te rusten, als om de merkwaardigheden, welke deze stad bevat, te bewonderen. Ik voor mij koesterde de zoete hoop, iets bepaalds over het lot mijner familie te vernemen, doch alles wat ik hoorde scheen mij niets dan losse geruchten.

Te Witschnei-Wolotschok, dat slechts op vierhonderd dertig mijlen d. i. op honderd vier en twintig Duitsche mijlen van St. Petersburg gelegen is, besloot ik te scheiden van Wassili Sukin, den trouwen en ijverigen bediende, die mij niet aan de luiheid van Carpov wilde overlaten. Ik verlangde dat hij vooruitreed om mijne vrouw van mijne aanstaande komst te verwittigen, ingeval zij te St. Petersburg zou vertoeven. Ik schreef een briefje, om haar te verzoeken mij te gemoet te komen tot het eerste station.

Ik bezorgde Sukin ook het adres van een ouden en getrouwen vriend, M. Graumann, die hem ongetwijfeld zeggen zou, waar mijne echtgenoote verbleef, in de hoofdstad of elders.

Sukin vertrok in aller haast en ik berekende, dat hij minstens vier en twintig uren voor mij te St. Petersburg zou aankomen.

Carpov, wiens eigenliefde oogenschijnlijk was opgewekt door het vertrouwen, dat ik Sukin schonk, werd vanaf dat oogenblik levendiger en meer. gehaast.

Wij trokken Nowogorod voorbij, de stad zoo beroemd geworden door het Hanze-Verbond. Sukin kwam ons slechts eenige uren voor, dewijl mijn koerier bij iedere post den grootsten spoed aan den dag legde.

Sukin, die met lofifelijken ijver zich van zijne taak kweet, beging echter eene onbezonnenheid, welke hem zeer bedroefde: hij vergat namelijk bij het voorlaatste station zijn paspoort van koerier, zonder hetwelk het hem onmogelijk was verder te gaan en St. Petersburg binnen te treden.