is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doch toen ik de zinsnede van uw brief las, waarin gij zeidet, dat Gij op het punt waart U terug te trekken op uwe buitenplaats, heeft het zijne Majesteit behaagd mij te gelasten, dat ik U zou verzoeken de betrekking te aanvaarden, die hij U voorstelt.

Ik kwijt mij met genoegen van die taak en verzoek U mij wel te willen melden, of Gij van plan zijt het voorstel van onzen edelmoedigen keizer aan te nemen.

Ontvang de verzekering van mijne hoogachting. Briskorn."

Mijne verlegenheid bij de ontvangst van dezen brief, was even groot als mijn afkeer. Ik moest weder directeur van den schouwburg worden, ik die, ondanks de vriendschapsbetrekkingen met baron Von Braun, die plaats niet wilde aannemen, ik die zoo herhaalde malen beloofd en aan mijne echtgenoote stellig verzekerd had, dat ik nimmermeer die bediening zou aanvaarden, waar men naast eenige rozen ontzaggelijk veel doornen plukt; ik die bij ondervinding wist, dat kunstenaars " van naam dikwijls de slechtste menschen zijn, ik die zeer goed wist, dat men door het geringste woord van kritiek zich vaak een doodelijke vijandschap op den hals haalt, zelfs van degenen, die men eerst met loftuigingen had overladen. Ik kende maar al te wel den aard der acteurs en actricen; zoo menigmaal had men mij, in schijn met veel oprechtheid, mijn gevoelen gevraagd over hun talent en wanneer ik dit mijn gevoelen ronduit te kennen gaf, werd men boos. De meeste der acteurs, zelfs zij, die de grootste verdiensten hebben, beminnen de kunst niet uit haar zelve; zij zien met groot genoegen een groot aantal belachelijke figuren, mits hun rol eene sterk in het oog loopende is. Ik wil daardoor te kennen geven, dat zij zich weinig over den schoonen samenhang van het geheel bekommeren en over het talent van hunne makkers, maar dat zij zich slechts op hun eigen welslagen toeleggen. Dat alles had eene ondervinding van twintig jaren mij geleerd, eene ondervinding, welke menigmaal bitter was. Ik eindig met Shakespeare na te zeggen : IJdelheid, uw naam is een acteur.

Ik bevond mij dus in groote verlegenheid. Het is moeilijk en dikwijls gevaarlijk de weldaden der vorsten te weigeren ;