is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deldreven tooneelen van zulken droevigen aard, — een ongelukkige, die men met geweld naar de gevangenis voert, een andere, die de knout ontvangt, — dat men betreurt zijne schreden daarheen te hebben gericht.

Ik roep hier het getuigenis in van alle inwoners van St. Petersburg en daag hen uit mij te bewijzen, dat ik de waarheid te kort heb gedaan, de toestanden te zwart heb geschilderd. (*)

Ik kan u niet uitdrukken, welke ontsteltenis zich van mij meester maakte, toen den 16 December des morgens te acht uur graaf \ on Pahlen mij het bevel liet brengen onmiddelijk te zijnent te komen.

De bode, door zijne Hoogheid afgezonden, had echter niets vreeswekkends aan zich; het was een jongmensch van goedwillig uiterlijk! Ik kende hem reeds lang, doch kon de beweegreden van zijn boodschap niet gissen. Ofschoon het hem uitdrukkelijk opgelegd was, mij te verwittigen, dat ik niets te

reezen had, was ik toch niet gerust. Mijne vrouw en ik waren hevig ontsteld. Ik begaf mij dus naar den graaf Von Pahlen. Hij glimlachte, toen hij mij zag binnenkomen en zeide mij, dat de keizer met het plan omging eene uitnoodiging tot een tournooi of steekspel te richten aan al de souvereinen van Europa en hunne ministers; hij voegde er bij, dat de monarch voornemens was die uitnoodiging door mij te laten opstellen, en mij te verzoeken die in alle nieuwsbladen aan te kondigen ; eindelijk deelde hij mij vertrouwelijk mede, dat baron Thugut een der kampvechters zoude zijn, die vooral bespot zou worden, dat de generaals Von Kutesoflf en Pahlen als getuigen van den keizer zouden benoemd worden. Nauwelijks een half uur geleden was Paul

(*i Zulke buitensporigheden, altjjd despotisch, dikwijls wreed, hebben de regeering van Paul I gekenmerkt, wiens geschiedenis men niet zonder huivering lozen kan. Men kan nauwelijks gelooven, dat zulke feiten een eeuw geleden in Europa konden plaats grijpen. „Ziedaar, waartoe de mensch komen kan, wanneer hij in den godsdienst geen breidel zoekt voor zijne hartstochten. En men stelle al die gruwelen niet op rekening van de despotieke monarchie. Het is voldoende zich de ijseljjke wreedheden te herinneren, welke het schrikbewind in Frankrijk bedreven, d.i. in het tijdstip, waarin Rusland beefde onder defchand van Paul I. Nooit zal er een volkomen veiligheid in een staat zyn, dan wanneer er God de eerste meester is en bestuurders en onderdanen zich aan zijne heilzame wetten onderwerpen.