is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XIII.

Het paleis Michaïlowitsch.

S

?dert dit onderhoud ontving ik talrijke nieuwe bewijzen van 's keizers welwillendheid; nooit ontmoette ik den vorst, zonder dat hij zijn rijtuig liet stilhouden en mij

uitnoodigde naast hem plaats te nemen, om zich eenige oogenblikken met mij te onderhouden. Die vriendschapsbewijzen duurden tot aan zijn dood.

Steeds bleef het mij hinderen, dat ik met de directie van het theater belast was; en het gezelschap van eenige achtenswaardige en goedwillige lieden kon niet beletten, dat ik walging, doodelijke verveling voor dat ambt bleef gevoelen.

Eindelijk zag ik mij tot mijne groote voldoening eensklaps geheel van die bediening ontslagen. Ziehier onder welke omstandigheden dit plaats had.

De keizer had zijn prachtig paleis Michaïlowitsch voltooid. Dit kasteel, hetwelk vijftien tot twintig millioen roebels gekost had, was als bij tooverslag verrezen; het was een waar feeënpaleis : Paul I was er trotsch op, hij gaf het de voorkeur boven al zijne verblijven en zelfs boven zijn winterpaleis, eene gezonde en hoogst geriefelijke woning. De keizer begeerde niet anders, dan het ten spoedigste te betrekken.

Tevergeefs verzekerden de geneesheeren, die ontboden waren, om het al of niet gezonde der woning te beoordeelen, dat het uiterst gevaarlijk was in het paleis zijn intrek te nemen, dewijl de muren nog veel te vochtig waren. Hunne redenen werden niet aangehoord. Ziende, dat men hen immer kwaad