is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spoedig te kunnen terugkeeren. Zoodra deze brief door den procureur-generaal gelezen was, besloot deze eruit, dat de pastor zijne landlieden reeds oproerig had gemaakt en beweerde, dat zij slechts op zijne terugkomst wachtten om tot volslagen opstand over te slaan: anderen gaven als hun gevoelen te kennen, dat hij zijne vrouw verzocht had eene oude briefwisseling met een zijner vrienden te verbranden, waarin spraak was van de Fransche revolutie. Men verzekert zelfs, dat een klein piket jagers afgezonden was, ketenen met zich nemende, om den vriend gevangen te nemen. Deze was echter reeds eenige jaren geleden gestorven.

Ondanks al deze belachelijke beweringen, welke bij nader onderzoek ten voordeele van den pastor moesten uitloopen, werd de zaak door den gouverneur-generaal onder zulke zwarte kleuren aan den monarch medegedeeld, dat de vorst aan de rechtbank beval den pastor S*** eene lijfskastijding toe te dienen en hem vervolgens naar de mijnen van Siberië te zenden.

De rechtbank bevond zich in niet geringe verlegenheid. Zij stond voor een feit geheel buiten haar werkkring. Zij was uitvoerder, in plaats van rechter geworden. Het vonnis was reeds door den keizer geveld, zij had dus geen getuigen meer te hooren, noch stukken in te zien.

De president meende den procureur-generaal eenige opmerkingen omtrent die kwestie te moeten maken, doch de wreedaard antwoordde met bitterheid : „Doet hetgeen gij meent te moeten doen; gij kent den wil des keizers, trekt dus zelf het besluit, dat gij verkieslijk acht".

Op een goeden morgen beval men den ongelukkigen S***, in de vesting opgesloten, dat hij zich met zijne priesterlijke gewaden zou bekleeden. Ofschoon men hem geen verdediger had aangewezen, was hij verplicht Mijnheer de Makaroff te volgen, die hem voor de rechtbank moest geleiden. Daar zou hij zijn vonnis vernemen.

Het godsdienstig habijt, hetwelk hij droeg gaf hem eenige hoop. Hij verwachtte daarom algeheele vrijspraak. In de gerechtszaal aangekomen werd hij tegen den muur geplaatst; de secretaris las hem zijn vonnis in de volgende termen voor: „Pastor S*** zal van zijn ambt ontzet worden; men zal hem