is toegevoegd aan uw favorieten.

De aardrijkskunde van de Oost-Indiese Archipel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

warme dankbaarheid verworven van allen, die in de ontwikkeling onzer wetenschap belang stellen. Wilt mij veroorloven daarbij te voegen een woord van persoonlike dank voor de vriendelike ontvangst, mij Uwerzijds na mijne benoeming te beurt gevallen.

Mijne Heren Professoren! Voor een tiental jaren werd in een voordracht, voor het „Koninklijk Nederlandscli Aardrijkskundig Genootschap" gehouden, het volgende gezegd: „Nooit heeft, voor zoover bekend is geworden, eenige faculteit eener Hoogeschool tot dusver ingezien, dat het tot schade van het geheel der moderne wetenschappen is, wanneer de aardrijkskunde niet in hun midden wordt opgenomen, of althans van dat inzicht door een daad, een verzoek aan de Regeering, blijk gegeven."

Dadelik na de voordracht nam een der bestuursleden het woord en deelde mede, dat wel degelik pogingen waren aangewend bij de Regering om de aardrijkskunde een plaats te geven aan een Rijks-Universiteit, maar dat die pogingen voorlopig waren mislukt. Dat bestuurslid was een man, wiens heengaan in geografiese kringen evenzeer is betreurd, als door U, zijn kollega's. Het was Gallee , die zo gaarne krachtig meehielp om wat goeds tot stand te brengen. Zijn woorden geven het bewijs voor de zeldzame vasthoudendheid, waarmede de Utrechtse faculteiten voor het goed recht der aardrijkskunde hebben gestreden. Uw steun is ook verder onontbeerlik. Sommigen Uwer. hebben zich reeds met grote welwillendheid bereid verklaard, tot inrichting ener volledige opleiding der geografen mede te werken. Moge het ons gelukken die binnen niet te lange tijd tot stand te brengen.

Geachte kollega Oestreich ! Ten zeerste verheug ik mij, met U te kunnen samenwerken. Uw arbeid in Turkije