is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe methoden in de mechanica der hemellichamen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EDELGROOTACHTBARE HEEREN CURATOREN,

HOOGGELEERDE HEEREN PROFESSOREN,

ZEERGELEERDE HEEREN LECTOREN, PRIVAAT-DOCENTEN EN

DOCTOREN IN DE VERSCHILLENDE FACULTEITEN, WELEDELE HEEREN EN DAMES STUDENTEN AAN DEZE

HOOGESCHOOL,

EN VOORTS GIJ ALLEN, DIE DEZE PLECHTIGHEID MET UWE TEGENWOORDIGHEID VEREERT,

Zeer geachte toehoorders!

Hoewel de redevoering, met het uitspreken waarvan een nieuw benoemd hoogleeraar verwacht wordt zijn ambt te aanvaarden, misschien niet de meest geschikte gelegenheid is om te zeggen, wat hij zou wenschen te zeggen bij zijne intrede in de wereld, waarin hij in het vervolg zal leven en werken, zoo ligt het toch in den aard der zaak, dat hij zijn onderwerp kiest uit dat gedeelte van zijn vak, dat hem het naast aan het hart ligt. Ik wensch dan ook in dit uur Uwe aandacht te vragen voor enkele opmerkingen omtrent de nieuwere methoden in de leer van de bewegingen der hemellichamen.

Maar voordat ik tot mijn eigenlijk onderwerp kom, is het goed eerst een breeder uitzicht te hebben over den tegenwoordigen toestand der sterrenkunde in het algemeen.

Het verschijnsel, dat zich aan hem, die de ontwikkeling der sterrenkunde in de laatste kwart-eeuw gadeslaat,