is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe methoden in de mechanica der hemellichamen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu ik mij eenmaal heb laten verleiden van mijn pad te gaan om deze opmerking te maken , is het ook mijn plicht, haar nader toe te lichten. Immers , zeer vele verklaringen voor de wet der zwaartekracht zijn voorgesteld , en de laatste , of, zoo al niet de laatste, dan toch de beste , is afkomstig van een man , wien ik onder hen, die ik straks mijne collega's zal noemen, altijd eene eerste plaats in mijne bewondering en eerbied heb toegekend, Toch zal, geloof ik, ook Prof. Lorentz zelf aan zijne hypothese omtrent het wezen der algemeene aantrekkingskracht niet de beteekenis van eene afdoende verklaring willen toekennen, wanneer men ten minste dien naam in zijne strengste beteekenis wil handhaven, wanneer men aan eene verklaring den eisch wil stellen, dat zij niet alleen de te verklaren wet reproduceert, doch ook de waargenomen of nog niet waargenomen kleine afwijkingen , dat zij niet alleen het waarom der bekende feiten begrijpelijk maakt, maar in staat is nieuwe feiten te voorspellen. In dien zin was de gravitatie-wet eene verklaring, die aan de meest strenge eischen voldeed, van de wetten van Kepler, maar eene zoodanige verklaring heeft zij zelve nog niet gevonden. En de reden hiervan is juist haar groote eenvoud , hare algeheele onafhankelijkheid van alles wat op andere natuurverschijnselen invloed heeft. De gravitatie is niet onderworpen aan absorptie, niet aan breking, geen voortplantingssnelheid is geconstateerd , op alle lichamen werkt zij gelijkelijk zonder onderscheid , overal en altijd vinden wij haar terug in denzelfden strengen en eenvoudigen vorm, waarop al onze pogingen om in haar innerlijk mechanisme door te dringen afstuiten.