is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe methoden in de mechanica der hemellichamen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dien van de mechanica der hemellichamen. Natuurlijk vertoont zij zich bij twee problemen, die zoo geheel in aard verschillen, onder geheel andere vormen. Aan den eenen kant is het doel de verklaring, begrijpelijkmaking der waargenomen feiten, aan den anderen kant de beschrijving, het ons duidelijk voor oogen stellen van de bewegingen der hemellichamen, zooals die volgen uit de vooropgestelde wet van Newton. In het eene geval gaat men uit van de gehypothiseerde laatste elementen der materie, in het andere van de gegevene bewegingsvergelijkingen, die de mathematische uitdrukking zijn van de gravitatie-wet. Ginds dus het gevolg bekend, de oorzaak onbekend, hier de oorzaak bekend , het resultaat onbekend. Dit is een hemelsbreed verschil, dat een even groot verschil voortbrengt in de methoden van behandeling, doch het is slechts een verschil in den uiterlijken vorm; de geest, die de ontwikkeling dier methoden met den loop der tijden beheerscht, is dezelfde.

Het is hier niet de plaats voor eene populaire voordracht over de problemen der astro-mechanica , noch voor eene uitvoerige behandeling der methoden, die gebruikt zijn en worden om die problemen op te lossen. Evenwel , het onderwerp is door zijn overwegend wiskundigen aard zoo weinig algemeen bekend , dat eene korte uiteenzetting van tenminste enkele technische termen, die ik moeilijk kan ontberen, onvermijdelijk schijnt.

Het probleem dan is, om het maar dadelijk saam te vatten in den vorm dien het sedert Newton heeft, te bepalen de bewegingen van een stelsel stoffelijke