is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe methoden in de mechanica der hemellichamen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nomie, die door geene andere praktische wetenschap wordt geëvenaard. Slechts door den directeur in de gelegenheid te stellen zich geheel aan de praktische sterrenkunde en aan den bloei van de aan zijne zorgen toevertrouwde instelling te wijden, kan hij er op den duur in slagen aan de steeds toenemende eischen der wetenschap te blijven voldoen, en voor de Leidsche sterrenwacht de eereplaats onder de sterrenwachten der aarde te behouden, die zij zich sedert hare stichting steeds heeft waardig getoond.

Wat mij zelf betreft, ik meen reden te hebben in mijne benoeming de uitdrukking te zien van Uwen wensch, dat in het vervolg aan deze universiteit de mathematische sterrenkunde eene plaats zal innemen, die overeenkomt met den grooten vooruitgang welken die wetenschap in de laatste jaren heeft gemaakt. Ik ben doordrongen van het gevoel van de groote verantwoordelijkheid, die daardoor op mijne schouders wordt gelegd, en hoop dat ik sterk genoeg zal zijn haar te dragen. Ik kan U de verzekering geven dat de goede wil van mijn kant niet zal ontbreken , en houd mij er van overtuigd in het vervullen van mijn taak op Uwen steun te mogen rekenen.

Hooggeleerde Heeren Proffessoren aan deze Universiteit ! Nu ik op het punt sta in Uw midden te worden opgenomen, om voortaan met U samen te werken in het belang van de Leidsche hoogeschool, doe ik een beroep op Uwe welwillendheid om mij het voorrecht van Uwen omgang en van Uwe rijpere ervaring niet te onthouden.