is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe methoden in de mechanica der hemellichamen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

punten, en het is vooral voor den theoreticus onontbeerlijk de voeling met de praktijk niet te verliezen. Met U meer dan met iemand anders in deze universiteit zal ik moeten samenwerken, en de ondervinding, die ik nu reeds heb opgedaan, doet mij overtuigd zijn, dat die samenwerking steeds zal plaats hebben op de meest aangename en vriendschappelijke wijze.

Ook met U, mijne Heeren Observatoren en Assistent aan de sterrenwacht, zal ik dikwijls in aanraking komen. Wij zijn dienaren van één wetenschap, en onze banen zullen dikwijls naast elkaar loopen. Maar de stabiliteit van onzen aangenamen omgang, daarin verschillend van die van de bewegingen der hemellichamen, zal door te groote toenadering niet licht in gevaar gebracht worden.

Dames en Heeren Studenten aan deze Hoogeschool, in 't bijzonder gij, die tot de faculteit der Wisen Natuurkunde behoort, ten slotte een woord tot U ! In art. I der Wet op het Hooger Onderwijs staat: „Hooger onderwijs omvat de vorming en voorbereiding „tot zelfstandige beoefening der wetenschappen, en tot „het bekleeden van maatschappelijke betrekkingen , waar„voor eene wetenschappelijke opleiding vereischt wordt." De zelfstandige beoefening der wetenschappen wordt in de eerste plaats genoemd, en daaraan hoop ik ook in mijn onderwijs de eerste plaats toe te kennen. Niet het mededeelen van resultaten zal ik mij tot voornaamste taak stellen , maar de wijze waarop die resultaten bereikt zijn wensch ik op den voorgrond te plaatsen. Ik zal pogen U den geest der wetenschap te doen begrijpen, U iets te doen voelen van de heilige bezieling, die de