is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING-.

Met deze inleiding beoogt de schrijver hoofdzakelijk een wegwijzer te geven voor hen, die dit werkje willen gebruiken, een leidraad, om hun het zoeken gemakkelijker te maken. Daardoor vindt hij tevens gelegenheid, zich te verantwoorden over de methode en de inrichting van het werkje.

Zijn ontstaan heeft het te danken aan het Comité, dat zich Febr. 1906 vormde (zie hierover Indische Gids 1906 1 blz. 614—615) tot het in het leven roepen van een Instituut, hetwelk zich ten doel zal hebben te stellen het verzamelen van zoo volledig mogelijke gegevens betreffende de Bataklanden en hunne bewoners, en het dienstbaar maken dier gegevens aan het welzijn en de ontwikkeling dier landstreken, dus wil werkzaam zijn in wetenschappelijk-practische richting. Daartoe is het natuurlijk onontbeerlijk te weten hoever onze kennis van de Bataklanden thans reeds gaat.

Dit litteratuuroverzicht is bedoeld als een voorarbeid voor het beschrijven van die thans voorhanden kennis, en daarmede indirect een voorarbeid ook voor de eigenlijke taak van het Instituut.

Hoezeer ook in velerlei opzichten een samenhangend geheel vormende, is het er toch verre vandaan, dat de Bataklanden en hun bewoners overal hetzelfde beeld vertoonen: aan afwijkingen, verschillen, ja tegenstellingen, geen gebrek; om nog niet eens te spreken van het feit, dat sommige deelen reeds jarenlang onder Europeesch bestuur staan, andere streken nog niet of eerst heel onlangs met dat bestuur in aanraking zijn gekomen, en nog vrijwel terra incognita zijn.

Zoo'n veld van studie kan dan ook niet in zijn geheel worden overzien, zonder schade te doen aan preciesheid en volledigheid. Allereerst is dus noodig eene verdeeling in kringen, die ook afzonderlijk een min of meer scherp begrensd en afgerond geheel vormen. Men kan zich bij die verdeeling laten leiden öf door de politieke indeeling, öf door de ligging, öf door de