is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. W. E. Muller. Beschreibung einer von G. Meissner zusammengestellten Bataksammlung. Veröffentl. aus dem Kön. Museum für Völkerkunde, III Band, 1—2 Heft. Berlin(1893).

J. H. Neumann. De begoe in de godsdienstige begrippen der KaroBataks in de Doesoen (1901). Med. N. Z. G. Dl. 46 blz. 23—39 (een nog zeer onrijpe vrucht, doch met goede beloften voor de toekomst).

Dezelfde Iets over den landbouw bij de Karo-Bataks (1902).

ald. Dl. 46 blz. 373—384 (geen bespreking van den landbouw als bedrijf zoozeer, maar meer beschrijving der „religieuze plechtigheden").

Dezelfde. De Smid (1902). ald. Dl. 47 blz. 16—20 (als boven).

Dezelfde. De Përminakan (1903). ald. Dl. 47 blz. 217—221.

Dezelfde. De Tëndi in verband met Sidajang (1904). ald. Dl. 48 blz. 101 —145 (een over het geheel zeer goed artikel, met belangrijke gegevens, maar wel wat veel „theorie").

Dezelfde. Een en ander aangaande de Karo-Bataks (1903 e.v.).

Dl. 48 blz. 361—377; Dl. 49 blz. 54—67; Dl. 50 blz. 27—40; blz. 347—364 (de schrijver zegt zelf: „onder dezen titel wensch ik eenige mededeelingen te doen, die ik elders moeilijk kan plaatsen; vandaar, dat hier allerlei zonder eenigen regel geplaatst zal worden, wat betreft de Karo's. Gebrek aan tijd belet mij alles tot een geheel te verwerken." Deze mededeeling karakteriseert de waarde dezer artikelen: veel waardevolle gegevens van allerlei aard, maar zonder onderling verband; het is het aanbrengen van bouwstof.)

Dezelfde. Këmali, Pantang en Rëboe bij de Karo-Bataks (1906).

Tijds. Bat. Gen. XLVIII (overdruk blz. 1—9) (een kort, maar zeer goed opstel).

Dezelfde. Beantwoording van de „Vragenlijst" van het voorloopig Directorium in zake het a.s. Bataksch Instituut Oct. 1906 (manuscript) (1907).

Armin von Oefele. Das Schachspiel der Bataker. Leipzig 1904.

C. M. Pleyte Wzn. De verkenning der Bataklanden (1895). Tijds.

K. A. G. 2e S. XII blz. 71—96; blz. 727—740. (met kaart). (Zie „Generalia".)

J. A. M. van Cats Baron de Raet. Reize in de Bataklanden in Dec. 1866 en Jan. 1867. Tijds. Bat. Gen. XXII blz. 164—219 (over Karo: blz. 164—193; van zeer geringe waarde).