is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Litteratuur. Afzonderlijk mogen hier genoemd worden: a.

onderscheidene van Prof. Wilken's monographieën; b. Kruyt, de Rijstmoeder enz.; dez. Het Animisme, in welke studiën reeds heel wat materiaal verwerkt is. Men sla die werken zelf na. De vermelding zij hier voldoende. —

Brenner; Muller. Bataksamml.; De Haan. Bez.; Bevervoorde. Bez.; Kruyt. Bez.; Med. N. Z. Q. (versch. bijdragen van Wijngaarden; Joustra; Neumann; Guillaume); Joustra. Pëkoewaloeh; Westenberg. Aanteek., Joustra. Kar.-Bat. vertellingen.

(Men zou hier wellicht ook Hagen. Batakreligion, verwachten, maar dit heeft zóó overwegend op Timoer (Simëloengoen) betrekking, dat het in die afd. is opgenomen. Voorts is nog te mijner beschikking een M.S. van Dr. R. Römer: Beitrage zur Kenntniss der Medizin der Batak, dat in „Janus" verschijnen zal; 't is evenwel, wat de hier besproken stof betreft, grootendeels compilatie van de boven aangeduide werken.)

Zwangerschap, Brenner. blz. 242—247, geboorte, eerste levens-

fev^nsda' da£en' het rnaar de rivier brengen," naamgeving,

geenz voorbeelden van namen met vertaling, naamsverandering, het zogen, naaktloopen; blz. 251, een hond („kaban" = gezel), dien iedere zuigeling zou hebben (?).

Wijngaarden. „Naamgev." Med. 38 blz. 311— 338, monographie over de naamgeving. De „van"; de keuze van den voornaam en factoren, die op die keuze invloed oefenen; men „vernoemt" geen familieleden (levende noch doode). Verband met den dag der geboorte. Lijstje van de dagen; goede, gelukkige, ongelukkige dagen. Invloed van het „tijdstip ' van den dag. Wie den naam geeft. De eigenlijke naamgeving („padipadikën") „Nomen est omen"; „naamlooze" kinderen; verandering van den naam. „Scherts-namen".

Joustra. Lezing, blz. 409; over 't „naar 't water brengen"; de naamgeving; het „përdjoema-djoemakën"; dezelfde, blz. 406—407, dingen waarvoor