is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inleidende opmerking.

Litteratuur.

H. Adatrecht.

Ook dit onderwerp laat eene verdeeling in tal van onderdeelen toe; bovendien is de grens tusschen adatrecht en adat dikwijls zeer moeielijk te trekken.

Hier zullen slechts de volgende punten onderscheiden worden: 1. verwantschapsstelsel (mërga), 2. bestuursinrichting, 3. de standen, 4. de rechtsspraak, 5. strafrecht, 6. oorlogsrecht, 7. grondrechten, 8. huwelijksrecht, 9. erfrecht, en eindelijk 10. varia, waaronder alles zal gebracht worden, wat er nog overschiet.

Uit de gegevens zal blijken, dat dit terrein wetenschappelijk nog tamelijk wel braak ligt!

Brenner; Muller, Bataksamml.; Bevervoorde, Bez.; Westenb. Versl.; dez. Nota; Volz. Toba See; De Haan, Bez. (Deze is het uitvoerigst, en wijdt opzettelijk een aanzienlijk deel van zijn opstel aan de bespreking van deze dingen; het is wel het beste uit zijn overigens zeer onbeduidend geschrift. Een eenigszins gedetailleerde opgave lijkt mij derhalve wel gewenscht, ook om de aandacht van bevoegden hierop te vestigen, want ik vermoed, dat tegenspraak op verschillende punten dan niet zal uitblijven. Er kan bovendien na 1870 ook wel een en ander veranderd zijn (vg. Westenb. Nota) tengevolge van de politieke aanrakingen met het Europeesch bestuur ter Oostkust van Sumatra.)

Verschillende gegevens in de „Mededeelingen van het Ned. Zend. Oen." (beneden nader aangegeven); Neum. Beantw. „Vragen!."

Overzicht der gegevens.

BRTER bU' '»7-20'. «PPve der 5 groote mtrga s met hare onderverdeelingen (behoudens hier en daar foutieve schrijfwijze, zeer goed);