is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M. Verhouding tot en invloed van het Eur. Bestuur.

De gegevens hieromtrent zijn wat de Karo-landen betreft in de litteratuur al heel schaarsch. De laatste jaren is die invloed enorm veel grooter geworden, en de verhouding inzonderheid tot de voorheen onafhankelijke Karolanden zeer gewijzigd; uitvoerige gegevens hierover zijn naar mijn weten nog niet gepubliceerd. Verschenen is o.a. een uittreksel uit de Memorie van overgave van het Bestuur over de Residentie Oostkust door G. Schaap (1907), Tijds. K. A. G. 2e S. Dl. XXIV, blz. 28—56, waarvan op de Karolanden betrekking hebben de blz. 43 en 44.

De koloniale verslagen der laatste jaren geven daaromtrent ook korte mededeelingen; ook het werk v. Kempees dient hier te worden genoemd. Men mag verwachten, dat hierover belangrijke gegevens voorkomen hetzij op het Min. v. Koloniën, hetzij op de bureaux der Res. S. O. K. De korte mededeelingen in de memorie bovengenoemd geven echter een goed beeld van de geweldige veranderingen, die grootendeels op vreedzame wijze zijn tot stand gekomen. Ik zelf ben voor een groot deel nog getuige geweest van dezen ommekeer en de laatste jaarverslagen van dezendelingen in de Karolanden gewagen ook daarvan. De naam van den heer C. J. Westenberg blijft onafscheidelijk aan deze veranderingen verbonden.

Deze verwijzing zij voor de nieuwste geschiedenis voldoende. De vroegere gegevens hebben alleen nog maar historische beteekenis. De reizen van de Raet, de Haan, later van Westenberg, bewijzen, dat reeds van den beginne aanraking met de onafh. Bataks werd gezocht. Veth, Deli geeft voorts iets over „de(n) oorlog van 1872,"