is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(i. Zeden en gewoonten.

Kannibalisme. Brenner, blz. 207—211 (belangrijk is hier het authenthieke verhaal omtrent Si Galak); Kempees. blz. 199. Kannibalisme op groote schaal; tal van bewijzen; Rosenberg, Singkel. blz. 456 e. v.; Volz, Tobasee blz. 473, waar uitvoeriger medegedeeld wordt de wijze, waarop het slachtoffer wordt gedood.

Dooden- Kempees, blz. 192, over 't bewaren der been-

behandeling. deren; doodenverzorging; Rozenberg, Singkel. idem. blz. 456.

„Geesten"- Kempees, blz. 191 e. v., vereering van goede

vereering enz. cn booze geesten; de beelden zeer kinderlijk van opvatting; toovermiddelen; Rosenberg, Singkel blz. 457—459, over tooverstaven en poestaka's; beschrijving van het maken van een pëngoeloebalang, welke beschrijving door tal van latere schrijvers is overgenomen en die inderdaad zooals ook Hagen, Religion, blz. 513 noot zegt: „wörtlich wahr" is).

H. Adatrecht.

Stammen.

Bestuursinrichting.

Wetten en straffen,

Brenner. blz. 204, maar zuiverder bij Kempees blz 197—198, die opgeeft: 1 Pegagan, II Kèpas, 111 Sèmsèm, IV Kalcisan. Voorts iets over de titels der hoofden: Sibajak (Karo'sch idem), of pértaki (Karo. ptngoeloe; vg. piutahi Neumann, Panei en Bila). De voornaamste is hij, in wiens gebied de Onan (marktplaats) ligt, waar de përtoempoekan (rechtsvergaderingen) gehouden worden. Rosenb. Singkel. blz 458.

Rosenb. Singkel. blz. 457, wetten en gebruiken zijn Toba'sch (?). Strenge handhaving; vandaar