is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62

Bandar, Panei Siantar, Tanal Djawa.

ontleend aan liet rapport van R. H. Kroesen), Mz. 564—573 aardrijksk. beschr, van eigenlijk Panei; blz, 574—578 van Dolok. Hierbij 2 kaartjes 1 : 100.000 tegenover blz. 558, (Op blz. 565 wordt de hoogte van den Dolok Mantjar-Oendoeng jpgegeven als te zijn 1800 voet, Simon (die hem Mardjarungdjung noemt blz. 83 zegt 1800 M.!). Simon. blz. 71; 83; 87; 95; 104.

v. Dijk. Rapport, blz. 145—150. een algemeen overzicht over Si Baloengoen nl. opgave van de tot dit gebied behoorende landschappen, de grenzen, de bergketens en -toppen (met critische opmerking omtrent den naam Si Manoek-manoek), voor zoover ze grensgebergten zijn. Enkele toppen in het Noorden, 't Plateau een voortzetting van de 7ofta-Hoogvlakte, die het geheele meer omgeeft. (In casu lijkt mij beter A'flra-Hoogvlakte!)

(Voor de bizonderheden zie beneden Kroesf.n, die daarin uitvoeriger is. Van Dijk schrijft Si Baloengoen en zoo noemen ook de Tobaneezen dit gebied; de Karo's zeggen Si Mcloengoen, de de bewoners van het land zelf Si Maloengoen, welke schrijfwijze dus als de meest aanbevelenswaardige is te beschouwen, en die ook in de memorie van Res. Schaap is aangenomen. Al de in die memorie voorkomende namen zijn zuiverder van spelling, dan de door Krof.sen gevolgde, die over 't geheel ook nog achterstaat bij die van Van Dijk.)

Kroesen, Reis, blz. 233—231; 238; 240; 243; 246—248; 250—252; dez., Rapport blz. 211—212; dez., Nota blz. 253—256. (Zeer bevreemdend, ja verbijsterend is op blz. 254 de opmerking omtrent de Bah Bol!oek{?): „Naar alle waarschijnlijkheid is deze rivier te beschouwen als de uitwatering van het Tobameer." Hoe kon Kroesen in 1890 (!) zóó schrijven. Heeft hij dan met geen enkel stukje litteratuur over de Bataklanden kennis gemaakt, noch ooit een kaart bijv. die van Haver Droeze gezien?)