is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11. Adatrecht.

Opmerking. Hierover zijn betrekkelijk veel gegevens, inzon¬

derheid bij van Dijk en Kroesen, bij deze laatste het uitvoerigst. Uit de artikelen blijkt verschil van inzicht tusschen van Dijk en Kroesen; de zienswijze van den laatste heeft bij de Indische Regeering gezegevierd.

Litteratuur. Westenb., Versl.; van Dijk, Rapp.; Kroesen, Reis; dez., Rapport; dez. Nota; de Raet, Reise; Meded. F'anei en Raja; Simon; dez. Beantw. Vragenlijst.

Verwantschapsstelscl cn marga.

Bestuursinrichting.

Overzicht der gegevens.

Hieromtrent komt eigenlijk niets voor.

Kroesen, Nota blz. 256 spreekt van marga in politieken zin, nl. als onderdeel van een landschap. Bij de bestuursinrichting komt dit dus ter sprake. Ik vind het gebruik van 't woord marga in dien zin bevreemdend. (Bekend is, gelijk bij 1. Karo is vermeld, dat o.a. de regeerende vorsten in de eigenl. Timoerstaatjes van den stam Tarigan zijn).

Kroesen, Reis blz. 269: Radja — Partoeanan — Karadjaan (lees: Haradjaon)', blz. 279 297, politieke indeelingen bestuur: a. Tandjoeng Kassau (blz. 279—281); b. Siantar (blz. 281—292); hier komt nog eens uitvoerig de verhouding van Bandar tot Siantar ter sprake, alsmede de houding van Si Polha blz. 285—289; vg. hierbij van Dijk. Rapp. blz. 187—189, die andere inzichten heeft); C. Tanah Djawa blz. 292—297).

(Uitvoeriger mededeelingen in het „Rapport' (1890). Daar echter het reisverslag eerst geschreven is in 1893, na de tuchtiging van Dolok Paribocan, geeft dit, volgens schrijvers verklaring een meer volledig en afgerond overzicht. Dit geldt dan vooral de slotaanteekeningen.) Dez., Nota,