is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rondahaim en Radja Kapoeltakan. Vg. hierbij Westenberg, Versl. blz. 1 en 2.

Een paar opmerkingen van weinig belang bij Hagen, Rapp. blz. 362, verhouding van Timoer (Kinalang) tot Raja; blz. 367, nauwe verwantschap tusschen Kinalang, Nagari en Poerba.

VI. Verhouding tot en invloed van het Europeesch Bestuur.

Litteratuur. Kroesen, Reis; dez., Rapp.; Meded. Panei en Raja; Westenb., Versl.; Schaap, Memorie.

Doel der reis.

Nieuwe regelingen

Onderhandelingen in Tanah Djawa.

Overzicht der gegevens.

Kroesen, Reis, blz. 229, noot, mededeeling van het „Besluit v. d. Gouv. Gen. 18 Feb, 1892, No. 5.

Blz. 238, verhouding tot Panei sedert 1888; blz. 243—244, conferentie's te Hadji Batak (\ees Adjibata) en Si Polha; blz. 248—249, overal werd de commissie goed ontvangen, met uitzondering van Dolok Pariboean.

Blz. 297—304, geeft onder No. 8, „Slotaanteekeningen," eerst eene bestrijding van van Dijks opvatting (zie boven in de litteratuuropgave), geeft dan zijn eigen voorstelling van de wording en den stand der zaken, waarop dan zijne voorstellen en wenschelijk geachte regelingen zijn gebaseerd.

Kroesen, Rapp. blz. 211. doel der reis, op last van Resident Scherer ondernomen.

Blz. 232—252, uitvoerig relaas der onderhandelingen; blz. 242, eensluidende verklaring van alle partoewanan omtrent Radja Maligas'