is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Industrie.

Spelen en vermaken; muziek, dans.

den hoofddoek enz.; blz. 233, kleeding enz. van vrouwen en meisjes; blz. 234, haardracht, blz. 235, kleeding der hadji's; voorts over wapenen; Willer, blz. 304—309; blz. 310; Ris, XI, blz. 453—456; voor de „waardigheidskleeding" wordt naar Willer verwezen; blz. 455, vermelding der onder de „erfstukken" behoorende wapenen; v. Ophuysen, Raadsels, zie de toelichtingen op 2, 4, 7 en 8, 54, 92 en 100; Osthoff, Fragmenten, blz. 19, vermeldt nog boombast als kleeding (gelijk op Tahiti), en daarnaast fraaie weefsels.

Zie daarover de in rubriek D. opgegeven plaatsen.

Willer, blz. 348—353; Ris, blz. 531-532; Heytinsr, blz. 313 315. (Willer zegt, dat vele der dagelijksche vermaken verdwijnen voor de Maleische „verfijning"; Heyting zegt op blz. 315, dat het Mohammedanisme het leven stijver en „vromer" heeft gemaakt, terwijl ook Ris vermeldt, dat de Mandaïlinger weinig spelen kent. Ik merkte daarbij op in eene kantteekening, dat de Karo's een macht spelletjes hebben, wat Prof v. Ophuysen beantwoordde met de opmerking: „de Mandaïlingers en Angkolaneezen eveneens," terwijl v. O. ook eenige vraag- en uitroepteekens plaatste bij dat „vromere" leven. Daar wel niemand de Mandaïlingers beter zal kennen dan v. Ophuysen — van wiens opmerkingen ik, het zij hier ter loops gezegd, zoodat dit voortaan niet meer zal vermeld worden, menigmaal heb partij getrokken —, zal men dit moeten aannemen, maar de eenstemmigheid van de anderen op dit punt zal toch ook verklaard moeten worden, en dan ligt het toch m. i. voor de hand om aan te nemen, dat het Mohammedanisme, althans voor het uiterlijk, een zekere stemmigheid en stijfheid over het leven heeft gebracht, een soort „vroomheid" die men waarlijk niet alleen in de Moh. wereld behoeft te zoeken. Zoo roemen elders Willer en Heyting de „kuischheid", maar ook daarop blijkt nog al wat af te dingen te zijn. Ze „knijpen de kat in 't donker!")