is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lijkbezorging.

Tondi en andere animistische en spiritistische begrippen.

Gebruiken bij den rijstbouw.

Varia.

aanneemt (niet juist; niet de „gorar" maar de „haradjaan"); zie nog Heyting blz. 297; blz. 303, het „mandjompoet" (vollediger mandjompoet longa); blz. 304—305, de toiletten van vorstelijke bruid en bruidegom. Ris, blz. 515, 516, het „overdoen" der huwelijkssluiting (maroelak ari), als er na een jaar nog geen hoop op kinderzegen is; eenvoudiger wijze van huwelijkssluiting (zie nader onder Adatrecht).

Willer, blz. 320—337, bespreekt: lu de feestgenooten, 2" het dorpsplein (alarnan), 3" ruïneuse consumptie, 4° de doodkist, 5" den doodenzang en begrafenisstoet, 6"den optocht en de inzegening, 7" het slachten, 8° de verdeeling van het slachtbeest (adatrecht), 9" het maal der hoofden, 10° idem der menigte, 11" de „lijkkoets" (roto), 12° het graf, 13" keerzijde der feestviering, 14" behoedende maatregelen (Bestuursinvloed).

Ongeveer dezelfde mededeelingen bij: Heyting, blz. 308—312, die nog vermeldt, dat onder den invloed van den Islam veel veranderd is; Ris, blz. 518—526, die zeer gedetailleerd is, o.a. in de beschrijving van de „roto"-, blz. 526, begrafenis van lieden van minderen rang; Francis, Herinneringen, blz. 209—214, die voor dien tijd tamelijk uitvoerige en juiste mededeelingen geeft.

Gelijk te verwachten is, heeft het Mohammedanisme deze voorstellingen op den achtergrond gedrongen of gewijzigd en zijn daarom de mededeelingen hierover zeer schaarsch; Ris blz. 527. Zeer belangrijk is hier blz. 528—529, waar duidelijk de invloed van den Islam op de oude voorstellingen omtrent tondi, begoe en ioemangot blijkt, maar tevens de taaiheid dierzelfde opvattingen; voor den vroegeren toestand zie Francis blz. 203—206.

Restes zijn vooral nog te herkennen in verschillende gebruiken bij den rijstbouw; Heyting blz. 289—291; van Hasselt, Nota, blz. 27—29 (en vg. Kruyt, de Rijstmoeder enz.)

Betreffende vroegere gewoonten als kanniba-