is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trekking v. Gr. en KI. Mand.). Bovendien weet ieder eenigszins der zake kundige, dat de Koloniale Verslagen, vooral echter de eventuëele maandverslagen (Jav. Crt.) de bronnen zijn, waaruit men zal moeten putten. En voorts bestaan er omvangrijke werken en studiën (ik noem slechts de Stuers, Kielstra, Janssen), die voor de meesten gemakkelijk toegankelijk zullen zijn. In dit overzicht zal alleen op zeer belangrijke punten gewezen worden, voor zoover die voorkomen in de door mij geraadpleegde litteratuur, en dan zal vooral op den voorgrond treden de invloed, dien het eerste optreden van het Eur. Bestuur heeft in streken, waar verwarring, anarchie enz. heerschte. Van de belangrijke studiën van Kielstra zal ik alleen maar de blz. aangeven, waar iets, op ons onderwerp betrekking hebbende, te vinden is, met, waar onmisbaar, een kleine aanwijzing.

Litteratuur. Willer, Mand. en Pert.; Godon, Mand. en Ank.; Heyting, Mand.; Ris, Mand.; Kielstra, Westk. (Van 1836-1840; 1841-1849; sedert 1850, aangeduid respectievelijk met Kielstra I, 11 en 111.)

Overzicht der gegevens.

Gunstige invloed

Ingrijpen in de adat enz.

Willer, blz. 161, waar 't Ned. gezag volledig werkt, zijn de federatieve instellingen als herboren; aan verwarring, cannibalisme, binnenlandsche oorlogen wordt een einde gemaakt.

Kielstra III, blz. 580, goed gemotiveerd oordeel van Von Gagun, dat op den duur het Gouvernement zich moet bemoeien met de huishoudelijke, d. i. adat-zaken der inlanders; blz. 641 afschaffing der slavernij; het slavenvraagstuk vooral bij Godon, blz. 26—29 (zie ook de rubrieken Voorw. enz. van bestaan; Adatrecht); Willer, blz. 335 en Godon, blz. 20—21, maatregelen ter beperking van het ruïneuze slachten van karbouwen bij begrafenisfeesten; bespoediging van de ter-aarde-bestelling;