is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Topographie en karteering.

Opmerking. Voor het gebied, dat thans behandeld zal worden, is van verreweg het grootste belang de monographie van Neumann. Door haar rijkdom en betrekkelijke volledigheid stelt zij al het andere materiaal verre in de schaduw. Van de toen reeds voorhanden litteratuur is bovendien op uitnemende wijze partij getrokken; fouten en dwalingen zijn verbeterd; met groote zorg heeft de schrijver materiaal verzameld, en uit de beschrijving o. a. op blz. 9—14, hoe hij te werk is gegaan bij het in kaart brengen van dit gebied, welke gegevens en instrumenten hem daarbij ten dienste stonden, hoe hij verschillende uitkomsten menigmaal heeft kunnen controleeren enz , blijkt zijn nauwgezetheid en onvermoeide werkkracht, zoodat met reden mag aangenomen worden, dat de resultaten de naar verhouding grootst mogelijke betrouwbaarheid bezitten.

Daarom behoeft dit overzicht voor verreweg het grootste deel slechts een overzicht van zijn werk te zijn, en zal meestal de korte litteratuuropgave aan het hoofd van elke rubriek weggelaten kunnen worden.

Neum. Pane I, blz. 9—14, inlichtingen omtrent de waarde van de kaart, de wijze van opneming, de daarbij gebezigde instrumenten, het partijtrekken van reeds voorhanden gegevens; blz. 14, grenzen; blz. 15, staatkundige indeeling niet wel mogelijk, of liever slechts een deel kan hierop aanspraak maken, ('t Is verwarrend, dat men bij de staatkundige indeeling in het geheel geen rekening heeft gehouden met de natuur-