is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. Adatrecht.

Opmerking. Hier komt eigenlijk alleen in aanmerking het

werk van Neumann, dat, ofschoon op dit punt, naar schrijvers verklaring „onvolledig door onvoldoende taalkennis en gebrek aan tijd," toch verreweg het beste is, wat als samenhangend geheel door Europeanen over Bataksch adatrecht is geleverd. De schrijver heeft alleen de vierde afdeeling „Adat" betiteld, maar van de derde afdeeling, die volgens het opschrift aan „Ethnologie" gewijd is, is het vierde boek zuiver adatrecht, terwijl ook verspreid in het eerste en derde boek nog tal van gegevens voorkomen (over huwelijk zelfs zeer uitvoerig!) die noodzakelijk onder adatrecht moeten gebracht worden (waaruit al weer blijkt, hoe moeilijk het is altijd zuiver de lijn te trekken tusschen adat en adatrecht). Nu ik hier slechts één schrijver heb te behandelen, dunkt het mij het best, hem op den voet te volgen, en mij dus niet te houden aan de vroeger door mij gekozen volgorde van behandeling. Om een goed denkbeeld te geven van den rijkdom der mededeelingen, zal het overzicht iets meer gedetailleerd zijn dan totnogtoe.

In behandeling komen Neumann, Pane III, IV, V en VI, kortweg met Neum. III, IV enz. aangeduid. Daar betrekkelijk alles belangrijk is, zal hier een spaarzaam gebruik van vette letters worden gemaakt.

Overzicht der gegevens.

Rechtspositie Neum. III, blz. 242-243 (uit het hoofdst. dat der Bat. vrouw, over de Bataksche vrouw handelt); over verloving, enkele vormen van huwelijkssluiting; het normale van een huwelijk tusschen neef en nicht (nl. zusters zoon en broers dochter); de vrouw is in alle