is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Litteratuuropgave

P. A. L. E. van Dijk. Eenige aanteekeningen omtrent de verschillende stammen (marga's) en de stamverdeeling bij de Bataks. Het priesterhoofd Si Singa Mangaradja, zijn ontstaan en afkomst. Tijds, Bat. Gen. XXXVIII, blz. 296—313. (Hierbij te vergelijken de stamverdeeling als aanhangsel in Warneck, Wörterbuch, voorkomende. De overeenstemming is groot. Ook het feit dat de genealogie van Singa Mangaradja bij Van Dijk dezelfde is, als door Meerwaldt werd gevonden, pleit voor de juistheid — wat in dit geval nog niet wil zeggen: „historiciteit" — der mededeelingen.)

Dr. F. De Haan. Een oud bericht aangaande de Batta's. Tijds.

Bat. Gen. XXXIV, blz. 647—648. (Een bladvulling, maar een, die bizondere waarde heeft, omdat het bericht gedateerd is van 1 Maart 1701 en de Chinees, van wien deze mededeelingen zijn, dus ongeveer van 1690—1700 in de Bataklanden vertoefde. Zeer opmerkelijk is het, dat hij de Bataks prijst om hunne voorkomendheid jegens vreemden. Waar blijft dan de legende van de strenge afsluiting?)

Z. A. James. De geboorte van Singa Maharadja en 't ontstaan van de Koeria Ilir (Baros). Tijds. Bat. Gen. XLV, blz. 134—143.

C. M. Pleyte. Singa Mangaradja, de heilige koning der Bataks.

Zijn afkomst en de openbaring der eerste wetten. (Volgens een handschrift uit Bangkarci, behoorende tot het legaat: „Dr. H. N. van der Tuuk.") Bijdr. K. I. 7, I, blz. 1 —48.

Dezelfde. Bataksche vertellingen.

Dezelfde. De verkenning der Bataklanden. Tijds. K. A. G. 2e S. XII, blz. 71—96; blz. 727—740. (Dit opstel verschaft geen gegevens over de Bataklanden, maar is eene samenvatting van de verschillende „ontdekkingsreizen.")