is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteratuuroverzicht der Bataklanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WOORD TOT BESLUIT.

Aan het einde gekomen van dit „Overzicht," is het niet ongewenscht, ons in enkele woorden van den afgelegden weg nog eens rekenschap te geven en de resultaten onzer doorschouwing vluchtig samen te vatten.

Allereerst moet een werkje als dit noodwendig onvolledig zijn, niet alleen omdat niet alles toegankelijk is en men licht iets over het hoofd ziet, maar ook, omdat, zoo al niet dagelijks, dan toch af en toe, nieuw materiaal zich bij het oude komt voegen. Dit is ook tijdens de bewerking geschied, en meestal kon dan niet meer of niet voldoende van die nieuwe gegevens gebruik gemaakt worden. Zoo verscheen van den controleur Ypes een zeer uitvoerige Nota over Boven-Singkel en de Pakpaklanden, en ontving het Directorium van den Heer C. J. Westenberg een zeer belangrijke bevolkingsstatistiek van het geheele onder diens bestuur staande gebied. Ook kwamen (door bemiddeling van den resident van Tapanoeli) in verschillende beantwoordingen der „Vragenlijst over den landbouw in de Bataklanden," in Oct. 1906 uitgegeven, en werd de toezending van nog meer in uitzicht gesteld. Ook Prof. v. Ophuysen ontving er twee uit de zuidelijke Bataklanden. Te zijner tijd zal van die gegevens gebruik worden gemaakt, en wordt hier de gelegenheid te baat genomen, om onzen dank uit te spreken aan allen, die zich den tijd en de moeite hebben getroost, aan die beantwoording noodwendig verbonden. Als aanvulling van de litteratuuropgave zal een lijstje van het nagekomene hierachter volgen.

Van de hoeveelheid der mededeelingen geeft dit werkje wel een tamelijk nauwkeurig en volledig beeld, ook van de hoedanigheid, in zooverre vette cijfers en letters en kritische opmerkingen iets omtrent de waarde in het algemeen kunnen aangeven, maar verder gaat het dan ook niet. Reeds in de inleiding werd hierop gewezen, maar het dient nog eens besproken te worden, omdat allicht de indruk zal zijn gewekt, dat men toch al heel wat van de Bataklanden en hun bewoners weet. Nu zou het zeker ondankbaar zijn jegens allen, die hierover iets geleverd hebben, de gegevens gering