is toegevoegd aan uw favorieten.

Stadsbezit in grond en water gedurende de middeleeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenvoudig het gebruik van riet verbieden. Daartoe kwam het stadje Harderwijk, dat eerst geleemde daken had geduld, toch na eene zware beproeving in 1528, toen het belegerd en verbrand was geworden. Elders werd dit bevel slechts uitgestrekt over de voornaamste straten l).

Het bleef evenwel steeds eene kostbare geschiedenis. Een plaatsje als Tiel, dat om hare burgers te nopen tot het gebruik van brandvrij materiaal vier accijnsen had moeten verhoogen, kon niet verder gaan, dan dat zij aan arme burgers de betaling van den onderstand binnen een jaar, den anderen binnen drie jaar in uitzicht stelde').

Wat Deventer jaarlijks moest uitgeven, leeren ons de Cameraarsrekeningen 3). De absolute hoogte dier som is aan groote schommelingen onderhevig, al naarmate de stad meer of minder door brand geteisterd werd, zoodat er dan ook weinig bepaalds te zeggen is omtrent den loop dezer uitgaven, al laat eene daling zich niet miskennen. Wel is zij langzamerhand lichter te dragen geworden, doordat het inkomstenbudget na 13G6 zeer steeg, van 3208 cffi 15 /? 8 S in 1339 tot 10.513 <8 8 0 in 1390. Vandaar dat, terwijl de uitgave „pro lateribus tecti et muri" van 331 SS (5 /3 op 112 tC 4 p gevallen

1) Dordrecht, Oudste Keurboek, N. Bijdr. v. R. en W., II', blz. 208 (1401). Delft bovendien alle hoekhuizen, behalve aan de vesten, huizen van twee verdiepingen, brouwerijen en verwerijen : Keuren en Ord., blz. 117, In den Briel moest slechts een gedeelte der huizen „geleemd" zijn; de andere mocht men bouwen, zoo men wilde (1445): Middeleeuwsclie Keuren, blz. 86. Te Rhenen was hard dak verplicht voor „die principale Heerstraete" : Rechtsbr. der kl. st. v. h. Nedersticht, I, blz412 (1546).

2) Rechtsbr. v. Tiel, blz. 40 vlg. De accjjns was maar voor 6 jaar verhoogd. De verhooging gecontinueerd in 1469 en 1477: Ib.. blz. 49, 61.

3) 1337 : 485 <8 5 (3 1362: 68 8/295

1337 : 485 <8 5/3 1362: 68 8/395

1339 : 331 "8 6/3 1363: 59 <8 4/363

1340: 264 « 5(3 1364: 150 "8 11 /3

1344: 169 <8 6/3 1365: 166 «3/3

1345: 275 'tt' 11 (3 8 3 1366: 492 <8 17 (3 2 3

1347 : 267 t£ 16 (3 1368: 263 « 12 (3

1348 : 420 'tt 10 (3 1369: 242 'tl' 10 /3 1354: 35 8 10 (3 1371 : 178 '8 16 /3

1355 : 48 8 1373: 260 '8 9 (3

1356 : 49 « 7 (3 4 -3 1374: 154 <8 1357: 74 <8 1376 : 226 <8 12 (3

1358 : 67 HÈ 1379: 207 <8 16 (3

1359 : 58 "B 1377: 95 >8 4 (3

1360 : 68 HE 4/3 1380: 112 "8 4/3. 1361: 86 « 11 (3 6 5

In 1362 en 1368, waarvan ik de totaalsommen geheel nagerekend heb, bevat de uitgave fouten door verwarring van het teeken voor tt' en dat voor /3. Dit kan ook gelden voor de andere jaren, waaruit ik eenvoudig telkens de totaal-uitgaven voor deze pannen en steenen, welke de beide damoraars verantwoorden, bjj elkaar geteld heb. De stad gaf per duizend steenen 8 (3, per duizend pannen 24 (3.