is toegevoegd aan uw favorieten.

Stadsbezit in grond en water gedurende de middeleeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schiedam.

Informacie, blz. 471: „diversche(n) cleen partyen van erfpacht, van vesten, wegen, erven ende steenplaetsen", jaarlijks 75 rt£ 1U f2. Totaal der inkomsten 5,632 'ffi 10 (3.

Dordrecht.

Informacie, blz. 506: „diversche cleyne partijen, die de stede jaerlicx verhuyrt als de stede thoornen ende anders" 7 16 gr. Totaal der inkomsten 3,735 f 7 M J gr. (De oudste stadsrekeningen van D. 1284—1424, uitg. door Cli. M. Dozy, 1891, bevatten geene mededeelingen omtrent stadserven of huizen).

(lorinchem.

Informacie, blz. 404: „Van den erfthinsen" 14 <6! 10 (2. Totaal der inkomsten 5,680 4L

Brielle.

Enqueste, blz. 281: Onder „diverssche cleyne partien" in de stadsinkomsten worden vermeld „de cleyne huysrenten".

Noch uit de Informacie noch van elders is mij overigens iets bekend, dat wij st op stadsgrond- of huizenbezit in Holland.

Middelbnrg.

De uittreksels uit de stadsrekeningen door Kesteloo meegedeeld in het Archief van het Zeeuwsch Genootschap, geven geen aanleiding om te denken, dat de stad zelve mee kon tellen onder de eigenaars van den grond. De oudste burgemeestersrekening in den Cod. Diplom. Neerl. van 1853, dl. 1, bevat slechts eene opgave van de achterstallige inkomsten.

Axel.

Rekening 1492 — 1493, uitg. door Caland: Kronyk Hist. Gen. 1868. Aldaar, blz. 313 vlg. blykt, dat de stad heeft „erfvelicke rente", „op diversche huizen, plecken ende verbrande hofsteden binnen de(ze)r stede liggende". Hiervan was evenwel door de troebelen der laatstverloopen jaren niets ontvangen en de achterstallige vorderingen had men voor 24 "ffi aan een burger overgedaan. Totaal der inkomsten van '92—'93 3,185 <ffi 2 (3 (blz. 319).

Halst.

De stadsrekeningen van 1326 en 1341, door Caland in het Archief van het Zeeuwsch Genootschap uitgegeven, spreken van een post (11. II2, blz. 150 vlg., 171), „der post goede", in deze jaren 105 fJ en 146 HL', respectievelijk 10,4 °/0 en 15,2 °/0 van de totale ontvangsten. De aard van genoemde post is echter niet vast te stellen; het zijn geene indirecte of directe belastingen, dat is alleen zeker.