is toegevoegd aan uw favorieten.

Positief recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

invloed zijn, — alleen, omdat zij niet een positief rechtelijken titel als bron van hun ontstaan kunnen aanwijzen.

Met deze beide „practische" conclusies, op grond mijner „theoretische" beschouwingen genomen, meen ik tevens rekenschap te hebben gegeven van de methode, die ik in de studie van het staatsrecht zal volgen : eensdeels door historische behandeling van het recht in zijne normale en abnormale ontwikkeling den student te behoeden voor de nevrose van het begrippenzelotisme, dat over onze oostelijke grenzen dreigt binnen te treden, anderdeels daarentegen de beoefening van het staatsrecht te binden aan den eisch eener logische ordening en constructie van begrippen en instituten, zonder welke van wetenschappelijk onderzoek niet kan worden gesproken.

Edele Achtbare Heeren Burgemeester, Wethouders en Raadsleden dezer gemeente. Uit de praktijk van het rechtsleven riept gij mij tot de eervolle taak, mede de hoogste leiding te hebben in de wetenschappelijke vorming van het jonge Nederland. Het kostte mij moeite, mijn werkkring, dien ik liefhad, te verlaten. Dat ik het deed, strekke U tot bewijs, hoezeer het schoone verschiet, dat zich van deze plaats voor mij opent, mij trok, — tot waarborg ook, dat, zoo mijne bekwaamheid mocht achterstaan bij de eischen, welke Uwe benoeming daaraan stelt, mijne liefde tot de