is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christoph Friedrich Hesse, predigern bey selbiger Geineine. Cleve, z. j. 4°. 30 blz.

Ontroofde eer verdedigt, of onpartijdig en waarachtig verhaal nopens het voorgevallene te Nymegen, tusschen vyf van den Luterschen Kerkenraad en derzelver gemeente, over het onwettig beroep van den predikant R" door deze vyf uit den Kerkenraad. Nevens de daarop gevolgde magistraats resolutie, waarbij dat beroep vernietigt en de gemeente het regt van medestemmen is toegewezen, volgens oud gebruik. Verders de onverantwoordelijke handelwyse van die Kerkenraad gehouden omtrent Dom. Grimmer. Met de bygevoegde requeste en magistraats resolutie. Door een liefhebber der waarheid in 't licht gebragt. z. j. en pl. (1776) 12°.

Het hierin besproken geschil was ontstaan uit het beroep door den breeden kerkenraad van Ds. Reisig, uit Breda, terwijl de contribuanten Ds. Grimmer wenschten. Dit was de vierde maal dat hier een beroep gedaan werd, in strijd met de ordonnantie van 1748.

Dieperinck, A. J. Verslag uitgesproken bij de viering van het tweede eeuwfeest der Evangelisch Lutersche Kerk te Nijmegen. 14 Sept. 1870. Nym. 1870, 8°.

Guyot, P. C. G. Joden te Nijmegen en het oude Joden kerkhof

aldaar. NijhofFs Bijdr. 1". S. D. IV.

Bergh, L. Ph. C. van den, De Joden. Nijm. Bijzonderh. bl. 37. Schevichaven, H. D. J. van, Iets over de Joden te Nijmegen.

Penschetsen. D. II.

Guyot, P. C. G. Billijkheid in acht genomen jegens de Joden, die tengevolge van Keizer Kareis plakaat van den 20 Jan. 1545 Nijmegen hadden moeten verlaten.Nijhoff's Bijdr.D.IV. Leer, W. van, Een en ander over het „Jiddisch" protocolboek der Israëlitische gemeente te Nijmegen; met facsimile van het schrift. Bijdr. en meded. der Ver. Gelre D. IV.

Hetzelfde onderwerp in het Verslag eener

lezing gehouden op de jaarl. algem. vergad. der Alliance Israélite universelle, gehouden te Nijmegen 8 Juli 1Ü00. Weekblad voor Israëlitische huisgezinnen, 13 Juli 1900.