is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

munten, noodmunten en zeldzame penningen. Nijm. 1847, met afb. 8°.

Op bl. 7 twee zeldzame Nijm. munten die niet in het Gem. Museum

voorkomen.

La Gazette Numismatique, 2e ann. N 1. 1897.

Op bl. 8 afbeelding en beschrijving van een gouden Merovingischen

solidus, bij Nijmegen gevonden. Opschrift NI( IMAGO.

Guyot, P. C. G. Advys in 1563 uitgebragt door de regtsgeleerde faculteit van Leuven, nopens het Muntregt deistad Nijmegen. Nijhoff's Bijdr. D. VII.

Verklaring van het verschijnsel dat de

stad Nijmegen in 1567 muntlid werd van de Westfaalscheen Nederrijnsche Kreitzen, gevolgd van eenige regels ten betooge, dat in het laatst der 15e, en verder in de 16e eeuw binnen Nijmegen te gelijkertijd tweeërlei muntgeregtigheid werd uitgeoefend. Nijholf's Bijdr. D. IV.

Schevichaven, H. D. J. van, Over eenige oude Nijmeegsche muntnamen. P. G. en N. C. 9 Dec. 1894.

Kort en waerachtich verhael van 't geene eenige tijt herwaarts is voorgevallen, ontrent het gaen der rijcksmunte binnen de stadt van Nvmegen 23 May 1704. Onderteekend H. Moorrees c. a. Met documenten A tot T.

Aen d'Edele en Aghtb. Heeren van de magistraet der stadt Nymegen. Brief van G. van Harn, muntmeester, door hem onderteekend 12 blz. 4". z. j. of n.

Aen de Edele en Agtbare magistraet der stadt Nymegen. Nym. 1704 4°. 7 bl. (In zake G. van Harn.)

Consideratien van den munt-meester Gerhard van Harn, over het concept-placaet tot het vorder billioneeren van den Nijmeegsen daelder, door de raden en generael-meesters van de Munt aen Haer Hoog Mog. overgeven den 1 July 1704, en ter vergaderingh van gemelte Haer Hoog Mog. gelezen den 2 dito door hem, munt-meester, aen d' heeren van de magistraet der stadt Nymegen gepraesenteert 12 bl. 4°. z. pl. of j. Met één bylage van 3 bl. 4°.

Aen de meesteren ende boeckhouwers van ampten ende gildens, sampt de goede borgerye en de ingezetenen deser loffelycken vrye rycx-stadt Nymegen. 4°. Met docu-