is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men ten tot de voorstaende deductie 11 blz. Protest van Van Harn.

Sententie by de Ed. Mog: heeren raden van Staten der Vereenigde Nederlanden, gearresteert tegens Gerhard van Harn, muntmeester tot Nymegen, den 20 Febr. 1709. 's Gravenh. 1708, 4°. 8 blz. Goth. lett.

Deductie van 't geene voorgevallen is voor, in, en nae de executie in de persoon en goederen van Gerhard van Harn, raadt ende muntmeester der stadt Nijmegen, onder de onredelyke en genoegsaem geweldadige conduite van Thomas Pels, borgemeester der stadt Nymegen. (Handschriftelijk onderteekend 16 Dec. 1709 G. van Horn) 15 blz. Bijlagen A tot F. 9 blz.

Aan die Hoogh Mogende Heeren Staten des furstendoms Gelre ende graefschap Zutphen. Nym. (1710) 4°. 46 blz.

Protest van den magistraat van Nijmegen tegen de sententie van het Hof, in het proces tusschen de stadt en den muntmeester G. van Harn. (1710) 4".

Schevichaven, H. D. J. van, Onsser stadt Vleyshuyss. Pen schetsen, D. II.

Weve, J. J. De Waag te Nijmegen. Afbeelding van bestaande oude gebouwen, uitg. door de Mij. tot Bevord. der Bouwk. 1895 pl. n". 181, 182.

Snetius, J. Triga poetarum P. Virgilius Maro, P. Papinius Statius, D. Magnus Ausonius ad Belvedere, amoenissimain Noviomagensium speculam, a S. P. Q. Noviomagense, Coss. Theod. a Weideren, D. in Leeuwenberg et D. Wi'helmo a Hoeckelum instauratam, deducti a Joh. Smith, P, E. Noviomag. Noviom. 1646, 4°.

Deze lofzang is geheel samengesteld uit regels en gedeelten van regels

ontleend aan de werken der drie genoemde dichters.

Someren, J. van, Op het Bel-Videre der stadt Nijmegen. Uyt-spanningh der Vernuften. Nym. 1660, 4°. blz. 265.

Vertaling van zes Latijnsche epigrammen door Kaspar van Baerle

ter eere van de Belvedere gemaakt. Met den Latijnschen tekst.

Poll, W. van de, De Belvedere te Nijmegen. Geld. Volksalm. 189C.

Neijboer, G. A. De Belvedere-toren te Nijmegen, overgedrukt uit De Gelderlander.