is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hetzelfde, overgedrukt in Penschetsen I. Dordrecht 1672 4°. 8 blz.

Mitsgaders hier nevens het verhael van hetgeene

gepasseert is in of omtrent het belegh van Knodsenburgh. Amst. 1672. 4°.

Knodsen-burg was een schans te Lent tegenover Nijmegen. Geschreven door Kapt P. Verschoor, commandant van de schans, en onderteekend door alle officieren. De overgave had plaats 16 Juni 1672.

Missive geschreven uyt Nimwegen, den 14 Sept. 1672. Een bi. fol.

Journael over de belegeringh van Nymegen Amst. 1672, in plano. Tijdingh uyt het Fransche leger ontrent den Rhijnstroom, over het vechten voor den Prins van Oranje. Aan de keerzijde: Schryvens uyt Nymegen, van den 29 Junii 1672 (onderteekend J. v. L.) 2 blz. fol.

Dit //schryvens uyt Nymegen'' komt ook afzonderlijk voor op een bl. fol.

J[ean] B[run]. Le conseil d'extorsion ou la volerie des Fran(jois exercée dans la ville de Nimègue, par le commissaire Méthelet et ses supóts. z. pl. en j. 12".

In 1673 kwam te Keulen uit: La Religion des Hollandois représentée en plusieurs lettres, écrites par un officier de 1'armée du Roy a un pasteur et professeur en théologie a Berne. Hierop gaf Jean Brun, predikant der Waalsche gemeente te Nymegen een tegenschrift in het licht: La véritable réligion des Hollandois, avec une apologie pour la réligion des Etats Généraux des Provinces Unies. Cy est joint le Conseil d'Extorsion ou la Volerie des Franyois, enz. Dit laatste verscheen ook afzonderlijk, Amst. 1675.12°.

Authorisatie van syn Hoogheyt den heere prince van Orangien, aen de provisioneele regenten van Nimmegen vergunt (2 Jan.) M.D.C.LXXV. 4°. 4 blz.

St. Disdier, de, Histoire des négotiations de Nimègue. Paris. 1680 12°.

Nymeegsch Vrede Handel, beschreven door Alexandre Toussaint, heer van St. Disdier, opgedragen aan mijn heer Colbert, marquis de Croissy, en uyt het Fransch vertaalt. Gedrukt na de copie tot Parys, byClaude Barbin 1680, 12°.