is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blaem, daermede de voornoemde predicanten sonder fundament beschuldicht worden.

Proverb. 22. 1. Het geruchte is costel\jcker dan grooten ryckdom: in gunste is beter dan in silver ende gout. Psal. 141. 5. De recht-veerdighe sla my vrundelycken ende straffe my: dat sal my wel doen als eenen balsam op mijn hoofde. — z. pl. 1618, 4°.

Onderteekend door de Remonstrantsche predikanten Ger. Livius Henr. Leflerus en Jo. Coetsius. De voorrede is gedateerd 27 Febr. Zie over dit stuk Uytenbogaert 1015.

Notulen ofte aen-merekingen, op het af-scheydt der predicanten van Nimmegen, ghegeven bij den E. Raedt derzelver stadt, op den 8 April 1618. Ghegeven uyt de stadt daer ghy 't misschien niet van en verwacht, den 2 Juny op Pincksteravont VR XVIIJ z. pl. 4°. 12 blz.

Door den Utrechtschen predikant Jacobus Taurinus. Zie Rogge, Bibl. der Remonstr. Geschr. bl. 117 en uitvoerig Uytenbogaert 1017.

Afscheydt den predicanten van Nimmeghen ghegeven, by den raedt derzelver stede, waer aen men sien kan, wat uytkomste alle Remonstransche (sic) predicanten te wachten hebben, als de Contra-Remonstranten de magistraten tot hare devotie zullen gebraght hebben, z. j. of pl. 4°.

Afschrift van het Nijm. raadsbesluit van 8 April 1618.

Nymeegsch accoort ofte bedenckinghen over de vereeniginghe tusschen de ghedeputeerden des Gelderschen synodi ende de afghesette predicanten van Nymeghen beraemt, waerby komt een vergelijckinghe der leere, in de X Geldersche positien begrepen, niet de leere des synodi van Dordrecht. Item: teghen-stellinghe der leere van P. Melanthon (sic) ende H. Bullingerus, ter eener, ende de leere der synodale canons ter andere zijde. Tot waerschouwinghe soo wel van predicanten als Remonstrantschghesinde gemeente, dewelcke deur (sic) sulck bedriegeHek accoordt zijn verstrickt ende nogh moghen aengevochten worden, ingestelt ende by een ghebracht. Harders-wijck, 1623, 4". 112 blz.

Verantwoordinghe voor burgermeisteren schepenen ende raet der stadt Nymegen, dienende tot justificatie van 't