is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aenveerden der commandurie (sic) van St. Jan, binnen de voorsz. stadt, met die goederen daer toe gehoorende, alsmede tot wederlegginge van 't geene dat daer teghens soude mogen gemoveert worden. Nym. 1639, 4°. goth. letter. Gevolgd door „Stucken ende Muniroenten daertoe sich die voorgaende verantwoordinge refereert".

[Smetius, J.] Iteratae vindiciae Noviomagensium. Copie van sekere missive des Eerw. classis van Nymegen, aen de Ged. Mog. Heeren Staten des furstendoms Gelre ende graefschaps Zutphen, in Majo 1641 op eenen landt-dagh binnen de stadt Zutphen vergadert. Waarby vertoont wort aen alle yveraers der ware christelieke gereformeerde religie ende goede .patriotten des vaderlants, hoe seer door quaetwilligen geabuseert worden die gheene welcke die pretense Johanniter soecken te mainteneeren bij die commandurie van St. Jan, binnen Nymegen, met de goederen daertoe gehorende, voor desen by een E. magistraat aldaer tot onderstant van de voorsz. waere religie met recht aengeveert. z. p. 2641 (sic) 4°. 12 blz.

Na het overlijden van den laatsten commandeur te Nijmegen, Bernard van Golstein, in Januari 1638, had de Raad goedgevonden, de bezittingen dezer commanderie aan te slaan en te bestemmen «tot dienst ende onderhoud der hervormde kerkedienaars, scholen ende armen". Raadsbesluiten van 6, 17, '22 Jan.; 5, 16, 18 Mei; 7 Nov.; 4, 14 Dec. 1638, enz.

Bethonica ende bethoninge, van saecken aengaende het recht 't welcke den ridderlijcken orden van S. Johan tot Hierusalem, int eylandt van Malta residerende, competeert tot derselver goederen ghelegen alomme in de Vereenighde Nederlandtsche provinciën, gheconserveert door natuere der voorsz. goederen, neutraliteyt des Ordensridderen, concordaten der Vereenighde Provinciën. Ghestelt tot dienst van sijn vorstelijcke Altesse, den heer grootmeester ende de samentlycke ridderlijcke orden tot Malta. Anno MDCXLII. z. pl. 4°.

Remonstrantie van wegen de Ghedeputeerden des provincialen synodi aen de Ed: M: heeren de Staten des vorstendoms Gelre ende graefschap Zutphen. Rakende de uytghegevene Betonica van de Johanniters. Waer inne dat aengewesen