is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedaegde, uytgeroepene ende niet erschenene, op den 19 Decem. 1646 uytgesproken. Waerinne, neffens verhandelinge der impertinentien van seeckeren Anacrisis ofte ondersoeck, aengewesen wordt de wetteiyckheyt van de voorsz. sententie, z. pl. 1648, 4°. 44 blz.

Deductie voor de Staten des furstendoms Gelre ende graefschaps Zutphen. Dienende tot justificatie van de procedure over die t'onrecht aangehaelde een-en-dartigh kopere vaten, in den jaere 1657 voorgevallen. Tusschen hoochgemelde Staten ten eenre, ende de gecommitteerde heeren raden ter admiraliteyt tot Rotterdam, ter andere zyden. Mitsgaders tot aenwtfsinge van 't recht meer hoogh-gedachte Staten, neffens andere provinciën deser Vereenigde Nederlanden competerende, over de convoyen, licenten, sampt veyl-gelden in haer Ed. Mogende territoir, geheven werdende, self te doen administreren ofte in de jaerlijcksche consenten dienaengaende te mogen discontinueren. Nym. 1658, 4°.

Protest van den magistraat van Nijmegen. De aanhaling was geschied aan boord van het marktschip van Roermond op Mook, als zijnde te Nijmegen niet naar behooren aangegeven ten kantore des ontvangers der convoyen en licenten.

't Gevonden zegel des priors van Nimmegens-Zwijnen-orden, by een lantverrader Jan Muller, aengenomene pont-gast van den Munsterschen Bisschop, naa dat hy zigh zeiven met den bast had omgebraght. Mitsgaders de triomfzangh der bisschoppelijcke victorien. z. pl. 1666, 4°.

Het titelblad vertoont een gravure van het zegel, voorstellende een monnik met een heiligenkrans, een kruis in de rechterhand en het omschrift: sigillïT prioris covents nouimagens, ordis. por.*)

Verheal (sic) van het secreet der Misse, ofte uytvindinge van de rechte oorsacken deser tegenwoordighe oorlogen.

*) Vgl. hiermede een ander pamphlet: Copie van die informatien, confessien ende sententien van die twee verraders ende conspirateurs tegens de steden Arnhem ende Doesburgh.... die eene genaemt Jan Muller.... ende die andere.... Henrick in de Kelder, enz. (juni sept. 1G65.) Arnh. 1665, 16 blz.